تعیین آنتالپی مولی استاندارد تبخیر

آنتالپی تبخیر با نماد ΔHvap به عنوان گرمای نهان یا گرمای تبخیر شناخته می شود . به انرژی مورد نیاز برای تبدیل یک مایع به گاز آنتالپی تبخیر می گویند که واحد آن ژول بر مول می باشد. آنتالپی تبخیر وابسته به دما است اگرچه ثابت آنتالپی تبخیر می تواند برای حرارت های کم و دماهای پایین حدس زده شود . آنتالپی تبخیر با افزایش دما کاهش می یابد و در دمای بحرانی به صفر می رسد زیرا بالای دمای ...

ادامه مطلب ←
1

تعیین ضریب حلالیت سولفات سرب به روش هدایت سنجی

تعیین ضریب حلالیت سولفات سرب به روش هدایت سنجی:

هدف آزمایش:

Pbso4 بدست آوردن حاصلضرب حلالیت

تئوری آزمایش:

نمک های کم محلول وقتی در آب قرار می گیرند به طور تعادلی ایجاد یون می کنند که یون های ایجاد شده با عث افزایش هدایت الکتریکی محلول می شود پس با اندازه گیری

هدایت الکتریکی محلول می توان حاصل ضرب حلالیت نمک های کم محلول را محاسبه کرد .انواع هدایت سنج ...

ادامه مطلب ←
0