نتایج جستجو برای "استخراج RNA از قارچ"


  • استخراج DNA از قارچ ها
    مواد عصاره قارچی 1 – بافر استخراج CTAB: (Tris-HCl (0/1M CTAB یک درصد(مخلوط با هگزا دسیل تری متیل آمونیومبروماید) (NaCl(0/7M 10mM EDTA 2-مرکاپتواتانول یک درصد (بیشتر…) ...