نتایج جستجو برای "پدیده اسمز"


  • پدیده اسمز(osmosis)
    پدیده اسمز(osmosis) انتشار مولکول های آب از جدار غشا در پاسخ به یک شیب غلظت را اسمز گویند.اسمز حالتی خاص از انتشاراست .پرده هایی که نسبت به آب نفوذ پذیرند پرده های نیمه ترا...