اشتراک ویژه

تاثیر دما برسرعت واکنش های شیم...

۱۵ آبان, ۱۳۹۲ توسط

تاثیر دما بر سرعت واکنش مقایسه ی عده ی کل برخوردهای محاسبه شده در واحد...

ادامه مطلب