بررسی فعالیت آنزیم های گوارشی

بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر فعالیت آنزیم های گوارشی:

نقش آنزیم های گوارشی تسریع هیدرولیز کربوهیدرات ها,پروتئین ها و چربی ها به قندهای ساده ,اسیدهای آمینه ,اسیدهای چرب و گلیسرول است.هیدرولیز روندی است که طی آن مولکول های غذایی بزرگتر در اثر ورود آب به واحدهای کوچکتر تجزیه می شوند .بدون وجود آنزیم های گوارشی نیز واکنش های شیمیایی مربوط به آنها به وجود می آید اما در محیطی که حرارت آن بیشتر از حرارت بدن است و با سرعتی ...

ادامه مطلب ←
0