آزمایش آنتی استرپتولیزین( ASO(Anti-Sterptolysin-O

آنتی استرپتولیزین ( ASO(Anti-Sterptolysin-O

استرپتوکوک β همولیتیک گروه Aکه موجب عفونت گلو وپوستی در انسان می گردد.توکسین های (اگزوتوکسین ها)مختلفی تولید می کند که یکی از مهمترین آنها استرپتولیزین-O می باشد که خاصیت ایمونولوژیکی داردوسبب تولید آنتی بادی اختصاصی (ASO)در بدن می گردد وتعیین تیترASOدر سرم بیمار نشانه آلودگی به این میکروب می باشدوازعوارض آلودگی به این میکروب تب روماتیسمی وگلرومرولونفریت حاد است.

برای تعیین تیتر ASOاز دوروش راپیدو روش لوله ای استفاده می شود:

الف)روش سریع(Rapid): تست غربال گری سریع وبراساس آگلوتیناسیون پاسیو می باشد.دراین روش ذرات لاتکس حساس شده با استرپتولیزین Oدربرخورد با سرم دارای ASO آگلوتینه می گردد که در صورت مثبت بودن برای تعیین ASOتیتر در سرم روش لوله ای انجام می دهیم.

دقت ۱:سرم باید تازه تهیه شده باشد.

دقت۲:برای انجام تست راپید از کنترل های مثبت ومنفی استفاده می کنیم.

ب)روش لوله ای:

[vip-members]

اساس روش لوله ای خنثی شدن(نوترالیزاسیون) می باشد. ابتدا رقت های سرمی ۱۰۰/۱ ( ۱/۰سی سی سرم بیمار + ۹/۹cc از بافرASO)و ۵۰۰/۱سرمی(۱CCاز رقت ۱۰۰/۱+۴CCبافرASO)وسوسپانسیون ۵% گلبول های قرمز گروه خونی Oوبافر ASOواسترپتولیزین Oرا طبق بروشور کیت مصرفی تهیه کرده وطبق جدول زیر عمل می کنیم :

 

 

 

۱:۵۰۰

۱:۱۰۰

۱:۱۰

رقت سرم

 

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

شماره لوله

 

_

_

۶/۰

۸/۰

۱

۳/۰

۶/۰

۶/۰

سرم رقیق شده

 

۱

۵/۱

۴/۰

۲/۰

۰

۷/۰

۶/۰

۴/۰

بافرASO

 

۵/۰

 

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

استرپتولایزی

ن O

 

لوله ها را ۱۵دقیقه دربن ماری °۳۷سانتیگرادمیگذاریم.

 

 

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

گلبول قرمز۵%

 

لوله ۴۵دقیقه در بن ماری °۳۷سانتیگرادمیگذاریم.

 

 

 

خواندن نتیجه:

۱- سرم فرد حاوی ASOباشد با SO اضافه شده خنثی و همولیز ایجاد نمی گردد آخرین لوله عدم همولیز رابه عنوان تیتر ASOبرحسب واحدToddگزارش می کنیم.

۲- اگر سرم فرد ASOنداشته باشد SOبدون خنثی شدن باقی مانده وسبب همولیز گلبول های قرمز خواهد شد.

واحدTodd:عبارتند از عکس بالاترین رقت سرمی که مانع از همولیز کامل گلبول های قرمزتوسط SOمی شود.مقدار نرمال معولا ۱۶۶تاد یا۲۵۰تاد می باشد.

مقادیر نرمال : مقادیر طبیعی کمتر از ۲۴۰-۲۰۰ IU ( بر اساس نوع آزمایشگاه متفاوت است) می باشد که از روش لاتکس استفاده میشود. براساس روشهای گذشته شاخص طبیعی در بزرگسالان کمتر از ۲۴۰ واحد Todd و کمتر از ۳۲۰ واحد Todd در کودکان بود.

موارد افزایش: با عفونت استوپتوکوکی پس از ۵-۴ هفته تیتر ASO به حداکثر خود می رسد( معمولا ۳-۲ هفته پس از شروع تب روماتیسمی حاد). در ۹۰% بیماران با تب حاد روماتیسمی افزایش تیتر داریم در حالیکه پس از عفونت استروپتوکوک پوستی معمولا افزایش تیتر نداریم. ASO ممکن است در بیمارانی که هیپرگاماگلوبین دارند یا فعالیت ایمنولوژیک افزایش یافته است بصورت غیر اختصاصی بالا برود.

فاکتورهای مخدوش کننده: تیتر ASO با تغییر سن ، فصل و جغرافیای منطقه متغیر می باشد . مقادیر بالاتر در کودکان و در کسانی که در جاهای شلوغ زندگی میکنند و در آب و هوای معتدل شایعتر است . آلودگی سرمی وواکنش متقاطع با سارکولم عضله ندرتا می تواند نتایج مثبت کاذبی را به همراه داشته باشد.

موارد کاربرد:ASO همراه با دیگر آنتی بادی های ضد استرپتوکوکی نظیر آنتی DNAseB و Anti-NAse ، آنتی استرپتوکیناز ، آنتی هیالورونیداز برای نشان دادن شواهد عفونت استوپتوکوکی مفید می باشد.

تفسیر آزمایش ASO :

تفسیر نتایج آزمایش ASO بایستی با احتیاط صورت گیرد. معمولا کمتر از ۲۰۰واحد تاد را طبیعی می دانند ولی ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد سالم تیتر ASO را بالاتر از ۲۰۰ واحد تاد می باشد .به طور کلی تیتر مشخص وثابتی از ASO ر نمی توان حد نصاب طبیعی دانست زیرا که فاکتور های مختلفی در تفسیر این آزمایش دخالت دارند. این فاکتورها شامل سن بیمار , شدت عفونت , سابقه قبلی بیماربا عفونت های استرپتوککی وضعیت ایمنولوژیکی بیمار در رابطه با تولید آنتی بادی و وضعیت و سطح زندگی بیمار در جامعه میباشد.

تیتر ASO نوزادان بستگی به ASO سرم خون مادر دارد. پس از آنکه مرتبا کاهش می یابد و از ماه هشتم افزایش می یابد ولی معمولا زیاد بالا نمی رود تیتر ASO در ۸۰% کودکانی که به مدرسه می روند بین ۱۸۴تا ۳۳۳ واحد تاد می رسد . تیتر ASO در ۹۵% بالغین سالم ۲۰۰ واحد تاد و یا کمتر است ولی در افراد مسن به علت ضعیف شدن سیستم ایمنی آنها کاهش می یابد تیتر ASO در افراد فقیر و طبقه پایین جامعه بالاتر از طبقه افراد مرفه جامعه می باشد همانطور که بالا بودن تیتر ASO ممکن است دلیل بر یک عفونت اخیر استرپتوککی باشد پایین بودن تیتر ASO ارزش زیادی دارد زیرا که پزشک را در تشخیص بیماری کمک نموده و عامل استرپتوککی عفونت را حذف می کند. بعلاوه کاهش تیتر ASO در سندرم نفروتیک به دلیل مهار شدن سیستم ایمنی کاهش سنتز آنتی بادی و یا خروج پروتئین ها و ایمنوگلبولین ها از کلیه نیز دیده می شود.

یک آزمایش ASO زمانی ارزش بالینی زیادی دارد که دوبار انجام گیرد اگر آزمایش ASO به فاصله ۱ یا ۲ هفته از یکدیگر تکرار شود و افزایش تیتری چهار برابر یا بیشتر نشان دهد دلالت بر عفونت استرپتوککی حاد می باشد. بهتر است که یک نمونه از سرم قبلی را در فریزر نگهداری نموده و با آخرین نمونه سرم بیمار با هم در یک شرایط آزمایش شوند.

از محدودیتهای آزمایش ASO آن است که گاهی با شروع عوارض دا؛الرقص یا کره در تب روماتیسمی مزمن تیتر ASO به مقدار طبیعی بازگشت می نماید عوارض کره حدود ۳ تا ۱۲ ماه پس از آغاز عفونت استرپتوککی گلو ظاهر می شود تیتر ASO بعلاوه فقط در ۷۵تا۸۵ درصدازعفونت های استرپتوککی بالا می رود در بیمارانی که تیتر ASO بالا نمی رود معمولا آنتی بادی علیه بعضی دیگر از آنتی ژن های استرپتوکک افزایش می یابد در عفونت های استرپتوککی پوست افزایش تیتر ASO کمتر دیده می شود . در صورتیکه افزایش تیتر آنتی DNase-B و آنتی هیالورونیداز واضح تر مشاهده می شود افزایش تیتر ASO معمولا یک هفته بعد از شروع عفونت آغاز می شود ولی بعد از ۳ تا ۵ هفته به حداکثر خود می رسد.

چنانچه عفونت استرپتوککی ساده باشد معمولا پس از ۸ تا ۱۰ هفته به مقدار طبیعی باز می گردد که البته سرعت کاهش آن در بیماران مختلف متفاوت است چنانچه تیتر ASO بیماری از ۲۵۰ به ۱۲۵ واحد تاد تنزل کند نشان دهنده بهبود عفونت استرپتوککی در بیمار است . افزایش تیتر ASO به خصوص در بیماریهای تب روماتیسمی حاد و گلومرونفریت حاد بعد از عفونت استرپتوککی حدود هفته دوم تا سوم دیده می شود. حدود ۸۰درصد بیماران مبتلا به تب روماتیسمی تیتر ASO آنها بین ۳۰۰تا ۵۰۰ واحد تاد یا واحد بین المللی و گاهی بیشتر می رسد. در وضعیت تب روماتیسمی حاد تیتر ASO ممکن است به ۱۵۰۰ واحد تاد و حتی بیشتر هم می رسد در ۱۰تا ۲۰ درصد بیماران تب روماتیسمی تیتر ASO آنها طبیعی است در صورتیکه تیتر ASO شش ماه پس از بهبود علائم بالینی هنوز بالا شد دلیل بر وقوع یک تب روماتیسمی مجدد است . همیشه افزایش تیتر ASO به تنهایی دلالت بر بیماری تب روماتیسمی حاد نمی باشد. این افزایش در صورتی ارزش دارد که با سایر معیارهای اصلاح شده ی جونز نیز مطابقت داشته باشد.

[/vip-members]

 

2

نظر

  1. sahar  فوریه 20, 2014

    jaleb va movafegham

  2. sahar  فوریه 20, 2014

    khoob