آزمایش های کیفی اسیدهای آمینه

واکنش های عمومی اسید های آمینه

پروتئین ها پلی مرهای اسیدهای آمینه با وزن مولکولی زیاد می باشند.اسیدهای آمینه اسیدهای کربوکسیلیک آمین دار بوده واحدهای ساختمانی پروتئین ها را تشکیل می دهند.بیست اسید آمینه مختلف در بیوسنتز پروتئین های حیوانی و گیاهی شرکت می کنند که این اسیدهای آمینه عبارتند :

گلیسین (گلیکوکول)،آلانین ،والین،لوسین،ایزولوسین،سرین،ترئونین،سیستئین،متیونین،فنیل آلانین،تیروزین،اسید آسپارتیک،آسپارژین،اسید گلوتامیک،گلوتامین،لیزین،آرژنین،تریپتوفان،هیستیدین و پرولین

در بین اسید های آمینه مذکور برخی دارای عامل هیدروکسیل (سرین و ترئونین) و بعضی دیگر دارای گوگرد (سیستئین و متیونین) و برخی دیگر از قبیل فنیل آلانین ،تیروزین،تریپتوفان دارای حلقه آروماتیک می باشد.اسید آسپارژیک و اسید گلوتامیک دارای دو عامل کربوکسیل (اسیدهای آمینه اسیدی )و آرژنین و لیزین دارای دو عامل آمین (اسید های آمینه قلیایی یا بازی) می باشد.

اسید های آمینه در محلول های خنثی به صورت یون های دو قطبی می باشند در آب تا حدودی محلول ولی در حلال های آلی ،غیر محلول می باشند.اگر کریستال اسید آمینه در آب حل شود مانند یک اسید(پروتون دهنده) و یا مانند یک باز (پروتون گیرنده) عمل می کند.ترکیباتی که دارای خاصیت آمفوتری هستند آمفولیت نامیده می شوند.اسیدهای آمینه می توانند مانند یک آمین و یا یک اسید کربوکسیلیک بعضی از واکنش های مربوط به این گروه ها را انجام دهند و همچنین برخی از واکنش هایی را که مربوط به طبیعت دوگانه آنها است نشان می دهند.

[vip-members]

 

واکنش های عمومی اسید های آمینه

واکنش های اسیدی اسیدهای آمینه

اسدهای آمینه به کندی در محلول بیکربنات سدیم حل می شوند و بعد از دو تا سه دقیقه گاز دی اکسید کربن (CO2 ) متصاعد می شود.این واکنش در مورد ترکیباتی که تولید پروتون می نماید صدق می کند.

روش کار:

مقدار ۵۰ گرم از یک اسید آمینه (پودر گلیسین) را در دو میلی لیتر محلول بیکربنات سدیم ( پنج درصد) حل کنید متصاعد شدن گاز دی اکسید کربن(CO2 ) دلیل بر وجود گروه کربوکسیل (COOH -) است.

واکنش های اسیدی اسیدهای آمینه

واکنش آمینی اسیدهای آمینه

اسید های آمینه مانند آمین ها در مجاورت اسید نیترو تولید مشتقات اسید آلفا هیدروکسی اسید آمینه و نیتروژن می نمایند.این واکنش به طور کلی برای ترکیباتی که دارای گروه آمینی است مثبت بوده ولی ترکیبات حد واسط نسبت به هر اسید آمینه متفاوت می باشد.

مقداری از یک اسید آمینه (حدود ۵۰ میلی گرم پودر گلیسین) را در دو میلی لیتر اسید کلریدریک دو مولار حل کنید و در یک ظرف پر از یخ لوله را سرد نمایید سپس دو قطره نیتریت سدیم اضافه کنید و مشاهدات خود را یادداشت کنید.

واکنش آمینی اسیدهای آمینه

آزمایش نین هیدرین

آزمایش نین هیدرین یکی از مهمترین روش های عمومی برای تشخیص اسید های آمینه است.نین هیدرین با اسیدهای آمینه آلفا ترکیب شده کمپلکس رنگی ایجاد می نماید همچنین آلدئیدی که یک اتم کربن کمتر از اسید آمینه مورد آزمایش دارد تولید می گردد.نین هیدرین همچنین با پرولین ترکیب شده و رنگ زرد تولید می کند.
واکنش آمینی اسیدهای آمینه

روش کار:

به چهار میلی لیتر محلول (ا/۰ درصد) اسید آمینه مورد آزمایش یک میلی لیتر محلول نین هیدرین اضافه نمایید و مدت ۱۵ دقیقه حرارت دهید.آزمایش را برای محلول ۱/۰ درصد ترکیبات زیر انجام دهید:

پرولین،گلیسین،تیروزین،فنیل آلانین

واکنش های اختصاصی اسیدهای آمینه

1-حلالیت

حلالیت اسیدهای آمینه در آب متفاوت است.

مقدار کمی (در حدود ۵۰ میلی گرم)از اسیدهای آمینه گلیسین ،تیروزین را در دو لوله جداگانه می ریزیم و به هر یک ۱۰ میلی لیتر آب افزوده و خوب تکان می دهیم حلالیت این دو اسید آمینه را در آب مشاهده می کنیم.

آزمایش نین هیدرین

[/vip-members]

1

نظر

  1. ع.نیکفام  فوریه 2, 2014

    ok