آزمایش ویدال

آزمایش ویدال :

آزمایش ویدال برای تشخیص سرولوژی حصبه Typhoid))و شبه سرطان Paratyphoid)) می باشد. که علت آن آلودگی با گونه سالمونلا از دسته باسیل های روده ای است این باسیل ها از راه دستگاه گوارش وارد بدن انسان می شوند و موجب پیدایش بیماری های زیر می شود :

۱- تبهای تیفوئیدی و پاراتیفوئیدی به نام تبهای روده ای معروف است.

۲- سپتیسمی و عفونت خون

۳- مسمومیت غذایی

باسیل های تیفوئید و پاراتیفوئید را می توان قبل از اینکه تست ویدال مثبت شود به ترتیب از خون , مدفوع و سپس ادرار جدا کرد.بتدریج که تیتر آنتی بادی بالا می رود کشت های مثبت میکروب نیز کمتر می شود. ۹۰تا۹۹% بیماران آزمایش ویدال آنها مثبت خواهد شد .

در آزمایش ویدال خود میکروب به عنوان آنتی ژن بکار می رفت و فقط آنتی بادی بر علیه فلاژل های میکروب یا آنتی ژنH اندازگیری شد.آنتی ژن ساختمانی O نیز شناخته شده و در بیماریزایی میکروب نشان داده شده .آنتی ژن H از جنس پروتئین بوده وآنتی کر ضد آن از کلاس IgG و آنتی ژن O بیشتر از جنس لیپو پلی ساکارید و آنتی کر ضد آن از کلاس IgM می باشد.

آنتی O در مدت سه ماه تا حداکثر شش ماه منفی می شود ولی آنتی H تا مدتها مثبت است.

آنتی ژن دیگری به نام Vi از جنس پلی ساکارید در باسیل های سالمونلا تیفی و پارا تیفی دیده می شود. آنتی بادی بر علیه آن از کلاس IgM است .دیرتر از O وH ظاهر می شود .

تشخیص بیماری تب دار بر اساس آگلوتیناسیون فعال یا مستقیم می باشد.این آزمایشها به روش بطئی و لوله انجام می شود.

اگر بر روی لام سرمی مثبت کاذب و یا به عللی که ذکر شد منفی کاذب شد باید آزمایش را با روش لوله تکرار نمود.

مواد مورد نیاز:

 

[vip-members]

سرم بیمار: سرم باید فاقد هر گونه ذرات و همولیز باشد.

آنتی ژن: این آنتی ژن ها رنگی می باشد و از مواد رنگی کریستال ویوله (کریستال بنفش) و سبز درخشان استفاده شده است.این آنتی زن ها دارای مواد ضد میکروبی مانند فنل یا فرمالین هستند.

برای آزمایش ویدال از آنتی ژن های سوماتیک O وHمیکروبهای زیر استفاده می شود:

۱٫سالمونلا تیفی گروه D

2.سالمونلا پاراتیفی گروه A

3.سالمونلا پاراتیفی گروه B

4.سالمونلا پاراتیفی گروه C

آنتی ژن O با حروف بزرگ و آنتی ژن Hبا حروف بزرگ نشان می دهند.

روش انجام آزمایش:

۱)ابتدا از سرم بیمار ۰٫۱CC از سمت چپ به طرف راست به ترتیب در هر یک از مربع های روی صفحه شیشه ای ردیف اول و دوم مقادیرCC0.08 ,0.04,0.02,0.01,0.005 ریخته می شود.

۲)همین مقدار از سرم مثبت را در ردیف های سوم و چهارم واز سرم منفی در ردیف های پنجم وششم بریزید.

۳)سرم هر بیمار باید حداقل با آنتی ژن های OوHسه میکروب سالمونلا گروه A,B,Dآزمایش شود.در ردیفهای یک و سه وپنج یک قطره آنتی ژن Oودر ردیفهای دو و چهارو شش یک قطره آنتی ژن H بریزید. با اپلیکاتور مخلوط کرده.

۴)به مدت سه دقیقه روی روتاتور قرار می دهیم و از نظر آگلوتیناسیون بررسی می کنیم.

نتیجه آگلوتیناسیون را سریع می خوانیم زیرا به علت خشک شدن آنتی ژن و آنتی بادی وبهم چسبیدن مولکولهای آنتی ژن ممکن است به طور کاذب آزمایش مثیت شود.

روش انجام آزمایش به روش لوله ای:

۱۱

 

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

شماره لوله

۵/۰

 

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۹/۰

سرم فیزیلوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱/۰

سرم بیمار

 

_

 

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

سرم رقیق شده

۵/۰

 

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

آنتی ژن

شاهد

 

۱:۱۰۲۴

۱:۵۱۲۰

۱:۲۵۶۰

۱:۱۲۸۰

۱:۶۴۰

۱:۳۲۰

۱:۱۶۰

۱:۸۰

۱:۴۰

۱:۲۰

رقت با تیتر نهایی سرم


چه تیتری از سرم ارزش دارد؟

معمولا در تب های تیفوئیدی و پارا تیفوئیدی آگلوتینین های o از روز هشتم و آگلوتینین های H از هم روز دهم تا دوازد در خون ظاهر می شود بنابراین اگر در هفته اول بیماری سرم بیمار مورد آزمایش قرار گرفت و نتیجه آن منفی بود در آزمایش مجدد چند روز بعد احتمالا مثبت خواهد شد در ابتدای بیماری تیتر آگلوتینین O بیشتر از H می باشد ولی پس از چند روز تیتر H به سرعت بالا رفته واز O بیشتر می شود .

حداقل تیتر قابل قبول و ارزش آگلو تینین ها در آزمایش ویدال در کشورهای مختلف متفاوت است در ایران چنانچه تیتر سرم بیمار در برابر آنتی ژن سوماتیک O 1:80 و در برابر آنتی ژن فلاژله H حداقل ۱:۴۰ باشد بیمار مشکوک به تیفوئید و یا پارا تیفوئید است در صورتیکه آگلوتینین O1:160 و آگلوتینین H 1:80 باشد بیمار با توجه به علائم بالینی و وضعیت اپیدمیولوژیک بیمار مبتلا به تیفوئید و یا پارا تیفوئید است آگلوتیناسیون H به تنهایی ارزش تشخیص ندارد در صورتیکه آگلوتیناسیون قابل قبول O دلیل بر بیماری است تیتر آگلوتینین O به ندرت از ۱:۴۰۰ بالا تر می رود و پس از بهبودی در عرض ۶ ماه به صفر می رسد ولی تیتر آگلوتیناسیون H از ۱:۱۰۰۰ بالاتر رفته و سالها پس از بهبودی مثبت باقی می ماند .

آگلوتینین Vi دراواخرهفته دوم و بعد از آگلوتیناسیون H در سرم بیمار ظاهر شده تیتر آن حداکثر از ۱:۲۵ تا ۱:۵۰ بالاتر نمی رود و بعد از بهبودی سریعا در سرم ناپدید می شود در حاملین سالم تیتر آگلوتینین Vi بیش از O و H می باشد که با کشت مکرر مدفوع و جداسازی آن می توان آنها را شناسایی و درمان کرد .

جواب آزمایش روی لام ممکن است با جواب آزمایش لوله مطابقت نداشته باشد به عبارت دیگر آزمایش ویدال به طریق لوله تائیدی است برای روش روی لام که بوسیله روش لوله می توان جواب قطعی را بدست آورد ودر نتیجه موارد منفی و مثبت کاذب ممکن است روی لام پدید آید از یکدیگر متمایز کرد .

تفسیر تست ویدال:

جواب آزممایش مثلا این است که آزمایش با آنتی ژن D به نسبت ۱:۴۰۰ و با آنتی ژن d به نسبت ۱:۸۰۰ مثبت و مابقی منفی شده است در این مورد مجود بیماری حصبه در نتیجه باسیل سالمونلا تیفی را در حالت استقرار نشان می دهد زیرا که در این بیمارآنتی بادی در مقابل هر دو آنتی ژن های O و H به مقدار قابل توجهی برای تشخیص بیماری تیفوئید وجود دارد نظیر این مورد مثلا آزمایشی است که با آنتی ژن B 1:200و با آنتی ژن b به نسبت ۱:۴۰۰ مثبت باشد تفسیر آن یک بیماری شبه حصبه در نتیجه میکروب سالمونلا پاراتیفی بی می باشد.

جواب آزمایش مثلا این است آزمایش با آنتی ژن های D به نسبت ۱:۲۰۰ و با B به نسبت ۱:۴۰۰ و با b به نسبت ۱:۸۰۰ مثبت ولی مابقی منفی باشد یک تب شبه حصبه در نتیجه باسیل سالمونلاپاراتیفی بی می باشد که عامل بیماری با باسیل سالمونلا تیفی آنتی ژن مشترک O دارد و به همین علت است که تیتر آنتی D هم به نسبت با ارزشی مثبت شده است .

آزمایش با آنتی ژن D به نسبت ۱:۲۰۰ مثبت و مابقی منفی است این مورد آزمایش ها را به صورت های مختلفی تفسیر می کنند :

الف) بیمار مبتلا به حصبه در روز هفتم تا دهم بیماری می شود در این وضعیت چون آنتی بادی بر علیه آنتی ژن O زودتر به وجود می آید لذا آزمایش در مقابل آنتی ژن O مثبت شده است در این مورد پس از چند روز باید آزمایش را تکرار کرد تا در صورتیکه تیتر آنتی بادی بر علیه آنتی ژن O افزایش نشان دهد و آنتی بادی ضد H نیز در سرم مثبت شده باشد در این صورت حدس ما صحیح است .

ب) ممکن است عفونت ناشی از سالمونلایی باشد که دارای آنتی ژن مشترک O باشد ولی آنتی ژن H آنها متفاوت است در این صورت اگر آزمایش با آنتی ژن H چنین سالمونلایی انجام شود نتیجه مثبت خواهد شد در عفونت ناشی از سالمونلا اینتریتیدیس چنین حالتی را زیاد مشاهده می کنیم .

ج) ممکن است شخص مبتلا به عفونت با باسیل Yersinia paseudotuberculosis باشد که با آنتی ژن o باسیل ابرت تشابه آنتی ژنی داشته باشد .

د) در موارد خیلی نادر ممکن است عفونت حصبه ای باشد که ناشی از باسیل ابرتی باشد که آنتی ژن H ندارد.

جواب آزمایش مثلا بدین قرار است آزمایش با آنتی ژن های D به نسبت ۱:۱۰۰ و با B به نسبت ۱:۲۰۰ مثبت وما بقی منفی است در تفسیر این وضعیت احتمالات زیر را باید در نظر گرفت:

الف) شخص مبتلا به پارا تیفوئید بی دراوائل هفته دوم است در حالیکه میکروب باسیل ابرت اشتراک آنتی ژن ( آنتی ژن D ) دارد.

ب) شخص ممکن است مبتلا به عفونت سالمونلایی باشد که آنتی ژن O مشترک با شالمونلا پاراتیفی بی ( آنتی ژن B ) و سالمونلا تیفی ( آنتی ژن D ) دارد . در این مورد باید به فکر سالمونلا موریوم افتاد.

ج) ممکن است شخص مبتلا به عفونتی در نتیجه باسیل Yersinia pesudotuberculosis باشد این میکروب آنتی ژن مشترک o با باسیل پاراتیفوئید بی دار د .

د) در موارد نادری ممکن است شخص مبتلا به عفونت ناشی از سالمونلا پاراتیفی بی باشد که فاقد آنتی ژن H است.

آزمایش ویدال شخصی با آنتی ژن H سه میکروب باسیل ابرت , باسیل پاراتیفی , باسیل پاراتیفی آ , باسیل پاراتیفی بی به نسبت قابل ارزش مثبت و با بقیه منفی شده است

این مورد در افرادی دیده می شود که با واکسن این سه باسیل بیش از سه ماه قبل واکسینه شده اند چنانچه در ستون پنج ملاحظه می شود تیتر آنتی بادی علیه آنتی ژن a از سایرین کمتر و حتی ممکن است در بعضی موارد منفی باشد علت این موضوع آن است که میکروب سالمونلا پاراتیفی آ آنتی ژنیک بسیار ضعیف است معمولا بیشتر در افراد مسن آگلوتینین های H به علل مختلف ممکن است مثبت شوند ولی بدون مثبت شدن آگلوتینین های O ارزش ندارد.

آزمایش ویدال بیماری با آنتی ژن های D و d به نسبت قابل ارزشی مثبت شده است و با آنتی ژن های a وb هم به نسبت ۱:۱۰۰و ۱:۲۰۰ به ترتیب مثبت گردیده است این آزمایش را چنین می توان تفسیر کرد که بیمار بیش از سه ماه قبل واکسن T.A.B زده است ولی در حال حاضر نیز به بیماری حصبه مبتلا می باشد .

آزمایش ویدال بیماری با آنتی ژن d به نسبت ۱:۲۰۰ مثبت و بقیه آنتی ژن ها منفی است :

الف) بیمار چندین سال قبل با واکسن T.A.B واکسینه شده درحالیکه فقط آنتی کر ضد d در سرم او باقی مانده که در اثر تب نامعلوم فعلی ممقدار آن افزایش یافته است .

ب) بیمار سالها پیش مبتلا به تیفوئید شده و اکنون در اثر بیماری نامعلومی تیتر آنتی d و افزایش یافته است .

ج) در موارد بسیار نادر ممکن است شخص مبتلا به عفونت سالمونلایی شده باشد که آنتی ژن H میکروب با d باسیل ابرت مشترک است ولی از نظر آنتی ژن O با یکدیگر اختلاف دارند بهترین راه تشخیص قطعی بیماری , کشت مدفوع و تشخیص میکروب سالمونلا می باشد .

د) اگر بیمارمبتلا به تب تیفوئید در اوائل بیماری و قبل از آنکه آنتی بادی علیه آنتی ژن O در سرم او ظاهر شود داروی کلرآمفنیکل یا کورتیکواستروئیدها و یا هر دو را دریافت نماید از پیدایش آنتی بادی علیه آنتی ژن Oجلوگیری می کند این داروها ظاهرا مانع سنتز آنتی بادی بر علیه آنتی ژن O میشوند و جواب بدین صورت بدست می آید در این موارد باید آزمایش ویدال را پس از چند روز تکرار کرد و اگر عیار d بالا رفت دلالت زیادی بر مبتلا بودن شخص به تیفوئید دارد. البته باید در نظر داشت که در احتمال مورد ج نیز تیتر آنتی بادی بر علیه آنتی ژن d در ازمایش مجدد ویدال بالا می رود .

امروزه آزمایش ویدال در کشورهای توسعه یافته به دلیل پایین بودن تیتر آگلوتینین o در بیماران و درصدبالای منفی کاذب انجام میشود و به جای آن بیشتر از روش های باکتریولوژیک کشت نمونه یاروش ایمونو- آنزیمی الیزا استفاده می شود . در کشورهای در حال توسعه اگر مثبت کاذب به دلیل اندمیک بودن تیفوئید و بالا بودن تیتر آگلوتینین O زیاد دیده می شود ولی هنوز آزمایش ویدال یکی از بهترین راه های تشخیص بیماری تیفوئید خصوصا وقتی که آزمایشات باکتریولوژیک منفی ولی تب طولانی شدید در کار است ارزش آزمایش ویدال وقتی است که حداقل بفاصله یک الی دو هفته نمونه گیری سرم انجام گیرد و هر دو نمونه در یک زمان آزمایش شوند. در این صورت اگر افزایش تیتر نشان دهد دلالت بر بیماری می باشد لازم به تذکر است که گاهی ممکن است در اوائل بیماری به دلیل استفاده از آنتی بیوتیک ها سنتزآگلوتینین ها متوقف یا افزایش تیتر نشان دهند . بنابراین منفی شدن آزمایش ویدال دلالت بر فقدان صد در صد بیماری نمی باشد.

گاهی ممکن است آگلوتینین های مادری سبب مثبت شدن Anti H در سرم نوزادان کمتر از ۶ ماه شود این آنتی بادی ها از کلاس IgG می باشند که از جفت عبور می کند ولی Anti O به دلیل اینکه از کلاس IgM است در صورت مثبت شدن قابل قبول دلالت بر بیماری سالمونلوز در نوزادان است . Anti H به تنهایی ارزش تشخیص ندارد .

حاملین سالم میکروب سالمونلا تا سال ها باکتری را در صفرا و روده کوچک نگه می دارد و حاملین سالمونلاتیفی معمولا دارای آگلوتینین Vi در خون هستند ولی در آزمایش ویدال به علت استفاده از آنتی ژن نا خالص Vi موارد مثبت کاذب بسیاری دیده می شود امروزه آنتی ژن خالص Vi را از میکروب استخراج و برای آزمایش استفاده می نمایند. آنتی ژن Vi این میکروب کاملا مانند سالمونلا تیفی می باشد و موارد مثبت کاذب با این آنتی ژن در آزمایش ویدال معمولا مشاهده نمی شود برای شناختن ناقلین سالم و بیمارانی که تب طولانی و شدید دارند ولی آزمایش ویدال آنها منفی می باشد باید کشت نمونه از مغز استخوان , ناحیه فوقانی روده کوچک , خون منعقد شده یا تکرار کشت مدفوع روی محیط های اختصاصی مانند Oxall داده شود تا میکروب را جدا و شناسایی کرد.

در بعضی از بیماران مبتلا به بیماری های خود ایمنی مانند آرتریت روما توئیدی آزمایش ویدال ممکن است مثبت شود به علاوه سالمونلا با بعضی از باکتری ها از جمله بروسلا , پاستورلاها , ویبریون ها و بعضی از آنتروباکتریاسه ها ساختمان آنتی ژن مشترک در قسمت آنتی ژن سوماتیک O دارند.

[/vip-members]

 

1

نظر

  1. پریسا  اکتبر 7, 2013

    خیلی خیلی مفید و کاربردی
    ممنون