آزمایش گروه های خونی

آنتی سرم های معرف ایده آل حاوی یک سوسپانسیون تغلیظ شده از ایمنوگلوبولین های بسیار اختصاصی به خوبی شناخته شده با واکنش یکنواخت می باشند.

این محصولات با پایه ی Ab پلی کلونال یا منوکلونال می باشند اگر سلول های B , Ab را در پاسخ ایمنواوژیک به آنتی ژن خارجی ترشح کنند Ab پلی کلونال نام دارد.

اگر Ab محصول یک کلون منفرد سلول B باشد آنتی سرم مذکور مونوکلونال نامیده می شود که یک Ab منفرد با یک ویژگی مشخص می باشد به طور رایج آنتی سرم های مونوکلونال مورد تایید FDA شامل Anti B,Anti A, Anti AB, AntiD, AntiC, AntiE, Antie, Antic,AntiIgG, Anti C3b, Anti C3d و….. می باشد.

تعیین سیستم ABO :

آنتی سرم های تجاری , آنتی A ,آنتی B برای شناسایی اینکه RBC های یک فرد دارای آنتی ژن A یا B از سیستم گروه خونی ABO هستند استفاده می شود.

RBC های بیمار دارای آنتی ژن نامشخص با آنتی سرم های تجاری برای وجود و نبود آگلوتیناسیون مجاور شده و مورد مشاهده قرار می گیرد .

۱) Cell type : تعیین تایپ سلولی سیستم ABO یک فرد به دو طریق انجام می گیرد :

الف) Slide test :

[vip-members]

سوسپانسیون ۴۰-۵۰ % – خون EDTA

ب) Tube test گروه خون به روش لوله : سه لوله را انتخاب کرده و علامت گذاری می کنیم به لوله اول A یک قطره آنتی سرم A ودر لوله B آنتی سرم B ودر لوله AB آنتی سرم AB اضافه کرده سپس به هر لوله یک قطره از سوسپانسیون شسته شده ی سلولی افزوده و لوله را مخلوط می کنیم در دور ۳۵۰۰ به مدت ۳۰ ثانیه سانتریقوژ می کنیم سپس لوله ها را بیرون آورده به آرامی تکان داده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی می کنیم .

 

 

 

Anti AB

Anti B

Anti A

 

 

 

+

_

+

 

A

+

+

_

 

B

+

+

+

 

AB

_

_

_

 

O

_

_

_

Oh

 

گروه خونی Oh یا بمبئی که فاقد آنتی ژن هستند با هیچ کدام از آنتی سرم ها نیز واکنش نمی دهد .

۲) Back type : سه لوله را انتخاب کرده و علامت گذاری می کنیم سپس به لوله A سوسپانسیون شسته شده ی قبلا تهیه شده ی گروه A اضافه می کنیم در لوله Bسوسپانسیون شسته شده گروه B ورد لوله O یک قطره سوسپانسیون گروه O اضافه کرده سپس به تمامی لوله ها دو قطره از سرم فردی که می خواهیم گروه خونی اش را تعین کنیم اضافه می کنیم ( نسبت سرم به سوسپانسیون دو برابر باشد ) لوله چهارم را به عنوان اتوکنترل دو قطره از سرم فرد با یک قطره از سوسپانسیون شسته شده ی سلولی خود فرد اضافه کرده سپس همه لوله ها را در دور ۳۵۰۰ به مدت ۳۰ ثانیه سانتریفوژ کرده و یا ۱ ساعت در دمای اتاق قرار دهید سپس تشکیل شبکه آگلوتیناسیون را بررسی می کنیم .

در صورتی که لوله اتو کنترل منفی بود می توان با توجه به جدول زیر به تعیین گروه خونی مبادرت ورزیم.

otocontrol

O cell

B cell

A cell

 

 

_

_

+

_

 

A

_

_

_

+

 

B

_

+

+

+

 

AB

_

+

+

+

 

O

_

+

+

+

 

Oh

 

 

در گروه خون Oh یا O بمبئی چون Ab علاوه بر آنتی ژن های A,B بر علیه ماده زمینه Hنیز ساخته می شود پس در هر سلول Acell,Bcelll, Ocell آگلوتیناسیون مشاهده می شود.

منابع خطا درتعیین گروه بندی سیستم ABO :

در هنگام تست اسلایدی مخلوط آنتی سرم با گلبول ها را هیچ گاه روی Viwe box قرار ندهید و از دمای بالاتر از RT قرار ندهید .

[/vip-members]

 

0

افزودن نظر