استخراج DNA از قارچ ها

مواد

عصاره قارچی

1 – بافر استخراج CTAB:

(Tris-HCl (0/1M

CTAB یک درصد(مخلوط با هگزا دسیل تری متیل آمونیومبروماید)

(NaCl(0/7M

10mM EDTA

2-مرکاپتواتانول یک درصد

 

[vip-members]

در نهایت برای هر بار استفاده پروتئیناز K را به غلظت نهایی 0/3mg/ml برسانید.

روش استخراج:

پروتکل DNAی قارچ:

1 – 0/2 تا 0/5 گرم (وزن خشک ) پد رشته ای لیوفیلیز شده را در یک هاون بسایید و آن را در یک لوله ی سانتیفیوژ 50ml قرار دهید.

2 – 10 میلی لیتر از بافر استخراج CTAB(برای یک پد 0/5 گرم) را اضافه کنید.

3 – برای مرطوب شدن تمام پد پودر شده ، بافر استخراج CTAB به آرامی مخلوط شود.

4 – به مدت 30 دقیقه در حمام آب 65 درجه قرار داده شود.

5 – محلول را سرد کرده ، به حجم مساوی با محلول ، کاروفرم/ایزوآمیل الکل (1:24) اضافه کنید.

6 – محلول را مخلوط کرده در دور 2000rpm به مدت 10 دقیقه در حرارت اناق سانتریفیوژ کنید.

7 – محلول آبی رویی را به لوله جدید منتقل کنید.

8 – در حجم مساوی محلول ایزوپروپانول اضافه شود.

9 – به محض مخلوط شدن می بایست DNA با وزن مولکولی بال رسوب کند و می توان آن را با نوک خمیده ی پیپت جمع کرد.

10 – DNA جمع شده را با اتانول 70 درصد بشویید.

11 – اجازه دهید نمونه در هوا خشک شود. نمونه را در 1 تا 5 میلی لیتر TE دارای RNase A غوطه ور کنید و در حمام 65 درجه قرار دهید یا اجازه دهید رسوب یک شبانه روز در دمای 4 درجه در TE دوباره غوطه ور شود.

[/vip-members]

 

0