اندازه گیری مقاومت درونی منبع تغذیه

تئوری آزمایش:

مقاومت:

مقاومت اهمی:

به مقاومتی گفته می شود که نسبت ولتاژ اعمال شده به جریان گرفته شده از یک مقدار ثابت باقی بماند.یعنی:

ثابت=R=V/I

به بیانی نمودار تغییرات ولتاژ به جریان این مقاومت خطی باشد. آنگاه به این گونه مقاومت ها اهمی گفته می شود.

موارد استفاده از مقاومت اهمی در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی:

الف) محدود کردن جریان (کنترل جریان) و تقسیم ولتاژ در نقاط مختلف مدار

ب) ایجاد حرارت 

ج) تطبیق و همسنگ نمودن مقاومت ورودی و خروجی در مدارهای الکترونیکی

د) تطابق ولتاژ بین دو طبقه در تقویت کننده ها

و) تعیین پهنای باند و فرکانس قطع در تقویت کننده ها ،فیلترها و موارد مشابه

 

[vip-members]

انواع مقاومت های اهمی:

1 – مقاومت های ثابت

2 – مقاومت های متغیر

3 – مقاومت های تابع عوامل فیزیکی (دما،نور و …)

مقاومت های ثابت:

مقاومت هایی هستند که مقدار آنها ثابت بوده و تابع عواملی چون گرما،فرکانس،میدان مغناطیسی،نور،رطوبت و … نباشند .

مقاومت های متغیر:

الف) مقاومت های متغیری که تابع عوامل فیزیکی و محیطی نیستند. این نوع مقاومت ها را می توان با تغییر مکان یا تغییر زاویه ی محور متحرک آن تنظیم کرد.

ب) مقاومت های متغیری که تابع عواملی چون حرارت،نور و … هستند.

جعبه ی مقاومت:

می توان این جعبه را جزء دسته های مقاومت های متغیر قرار داد و به گونه ای است که تعدادی مقاومت با مقادیر معلوم را درون بک جعبه به طور سری قرار داده اند و عملا با انتخاب هر تعداد از آنها می  توان مقادیر مشخص و دلخواهی را در ترمینال خروجی آن ایجاد نمود.

مقدار مقاومت:

مهم ترین مشخصه یک مقاومت ، تعیین مقدار اهم آن است که با عدد اهم مقاومت را روی مقاومت نوشته اند،مانند مقاومت های سیمی و آجری که دو نمونه از آنها در شکل زیر آورده شده است.

MOGHAVEMAT

و یا به صورت نوارهای رنگی مشخص شده اند که می توان از طریق زیر آن را مشخص نمود.

در صورتی که که مقاومت 4 نوار رنگی داشته باشد

 

Untitled

چنانچه به هر رنگ یک عدد نسبت دهیم مقاومت رنگی از رابطه ی زیر محاسبه می شود:

R = (AB × 10C) ± D % (AB  × 10 C)

تعین مقاومت درونی منبع تغذیه:

هنگام استفاده از منبع تغذیه مثلا در شکل زیر می توانیم بنویسیم:

 V=E-ri

که در آن E نیروی محرکه منبع ، r مقومت درونی منبع(مقاومتی که منبع در مدارهای الکتریکی از خود نشان می دهد) و V اختلاف پتانسیل دو سر مولد وقتی با نیروی محرکه برابر است که r=0 باشد و یا i=0 باشد. در حالت دوم

اگر i=0  باشد طبعا جریانی از مدار نمی گذرد. یعنی مدار باز است و E=V می شود. پس برای این که نیروی محرکه منبع را اندازه بگیریم کافی است دو قطب آن را مستقیم به ولت متر وصل کرده و E را اندازه بگیریم . چون مقاومت درونی ولت متر زیاد است و اجازه عبور جریان را از منبع نمی دهد آنگاه  E≈V خواهد بود.

از رابطه ی V=E – ir می توانیم به دست آوریم:

وسایل مورد نیاز : ولت متر، مقاومت های زیر 100 اهم ، منبع تغذیه یا باتری، سیم رابط

روش انجام آزمایش:

ابتدا منبع تغذیه را روشن کرده ومطابق دستور بالا نیروی محرکه منبع (E) را اندازه گیری کرده و سپس مدار کل زیر را سوار نموده و با استفاده از رابطه ی  و جایگزینی رابطه i=V/R در آن در نهایت رابطه ی زیر به دست می آید:

مقاومت های مختلف زیر 100 اهم را در مدار قرار داده و هر بار V مربوطه را اندازه گیری می کنیم و r را برای هر مورد به دست آورده و میانگین می گیریم مقاومت درونی منبع برای ولتاژ حاصل می شود.

 

[/vip-members]

 

0