تست خازن و نحوه خواندن مقدار ظرفیت خازن

خازن:

خازن المانی است که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند و ساختمان آن از دو قسمت تشکیل شده است.

الف) صفحات هادی: که به آن جوشن نیز می گویند .معمولا از ورقه های نازک از جنس آلمینیوم ، روی یا نقره ساخته می شوند.

ب) عایق بین صفحات هادی: که به آن دی الکتریک نیز گفته می شود . معمولا خازن ها از نوع دی الکتریک به کار رفته در ساختمان آنها نام گذاری و تقسیم بندی می شوند.

تست خازن:

برای آزمایش خازن جهت سالم و معیوب بودن آن ،

[vip-members]

ابتدا باید اتصالات آن را باز نموده تا دو سر خازن آزاد شود، سپس آن را دشارژ (تخلیه) نموده و به یکی از روش های زیر عمل شود که روش دوم و سوم برای خازن های صنعتی استفاده می شود.

روش اول:

آوومتر را روی قسمت اهم متر رنج (×1) یا (R×1) قرار گیرد و سیم های رابط آن به دو سر خازن متصل گردد.حالت هایی که اتفاق می افتد عبارتند از:

الف) عقربه اهم متر ابتدا سریع تا آخر صفحه مدرج (سمت راست صفحه) انحراف یافته سپس آهسته به سمت چپ صفحه مدرج برمی گردد. در این حالت شارژ و دشارژ شده نتیجتا سالم است.

ب) اگر عقربه پس از انحراف سریع به سمت چپ صفحه مدرج برنگردد و در همان سمت راست صفحه مدرج بایستد خازن از داخل اتصال کوتاه باشد لذا باید تعویض گردد.

ج) اگر عقربه هیچ گونه حرکتی نداشته باشد ، خازن از داخل قطع بوده لذا باید تعویض گردد.

روش دوم:

دو سر خازن را چندبار به مدت خیلی کم به ولتاژ 220 وصل نموده سپس آن را از برق جدا نموده دو سر آن را توسط یک پیچ گوشتی اتصال کوتاه نمایید ،لذا حالت های زیر اتفاق می افتد:

الف) جرقه ناشی از اتصال کم و رنگ آن سرخ است نتیجتا خازن خراب است.

ب) جرقه ناشی از اتصال شدید و رنگ آبی دارد که دلیل سالم بودن خازن است.

روش سوم:

دو سر خازن را چندبار و هربار به مدت زمان خیلی کوتاه به ولتاژ برق شهر وصل نموده و سپس آن را از برق جدا نموده و سپس آن را از برق جدا و به دو سر آوومتر وصل کنید. البته باید آوومتر روی رنج ولتاژ مستقیم 1000 ولت باشد.اگر قابل ملاحظه ای روی جوشن های خازن ذخیره شده باشد، ولتاژ اندازه گیری شده بالا و خازن سالم است.

نحوه خوااندن مقدار ظرفیت خازن:

امروزه سازندگان مختلف روی خازن های ساخته شده ظرفیت آن را می نویسند و فقط روی بعضی از خازن ها مثل عدسی ، به جای نوشتن مستقیم ظرفیت یک عدد 3 رقمی را ذکر می کنند که اگر دو رقم اول را در کنار هم بنویسیم و به مقدار عدد سوم (عدد سمت راست) در جلوی آن صفر قرار دهیم، عدد به دست آمده ظریت خازن بر حسب پیکوفاراد می باشد. به عنوان مثال اگر بر روی خازن عدد 473 نوشته شده باشد ظرفیت آن برابر است با 4700 پیکوفاراد .یعنی ظرفیت این خازن 0/047 میکروفاراد است.

چنانچه بر روی بعضی از خازن ها نوارهای رنگی کشیده شده باشد می توانیم از روش خواندن مقاومت های رنگی استفاده کنیم..لی عدد حاصل بر حسب پیکوفاراد خوانده می شود که این روش جهت کد گذاری خازن های دیگر رایج نیست.

[/vip-members]

 

0