تقسیم میتوز(Mitosis) به همراه فیلم مراحل تقسیم میتوز

تقسیم میتوز(Mitosis):

تقسیم میتوز به کمک میکروسکوپ های نوری در سلول های زنده قابل مشاهده است این تقسیم در سلول های سوماتیک رخ می دهد و در پایان آن دو هسته یکسان و مشابه با هسته سلول مادری به وجود می آید.اگرچه ایم مرحله از چرخه ی سلولی سهم زمانی نسبتا کمی را شامل می شود (در سلول های پستانداران که یک بار در روز و گاهی حتی یک بار در سال تقسیم می شوند حدودا یک ساعت طول می کشد) اما در این زمان نسبتا کم سلول تمامی محتویات خود را دوباره سازماندهی می کند و آنها را به طور مساوی به دو سلول دختری,توزیع می نماید.بقیه چرخه سلول در واقع شرایط را طوری آماده می کنند که مرحله میتوز انجام گردد.در سلول هایی که به سرعت تکثیر می شوند سه مرحله یا فازهای S,G2,G1 را روی هم اینترفاز می نامند.

مشکل اصلی در تقسیم میتوز جداسازی و توزیع دقیق (تفکیک)کروموزوم هایی است که در مرحله S همانند سازی شده اند.تمام سلول های یوکاریوتی به وش مشابهی این مشکل را حل می کنند .آنها ماشین سیتواسکلتی خاصی را سر هم بندی کرده که مجموعه های کروموزومی مضاعف شده را از هم جدا می کند و سیتوپلاسم را به دو قسمت تقسیم می کند.وقتی کروموزوم در فاز S مضاعف می شوند دو نسخه کروموزومی به هم چسبیده باقی می مانند که به عنوان کروماتیدهای خواهری یکسان شناخته می شوند.این کروماتیدهای خواهری با کمپلکس های پروتئینی به نام کوهسین (cohesion ) در کنار هم باقی می مانند.وجود این پرتئین ها برای تفکیک صحیح کروموزوم حیاتی است.هنگامی که سلول در آستانه ورود به فاز میتوز کروموزوم های مضاعف فشرده می شوند و به شکل ساختارهای نخ مانندی قابل مشاهده هستند .مجموعه ای از پروتئین ها به نام کاندنسین (condensin) به انجام عمل

[vip-members]

تراکم کروموزومی کمک می کنند.پروتئین های تنظیمی به نام پروتئین های کینازی وابسته به سیکلین(cdks) وجود دارند که ورود به فاز میتوز را آغاز می کنند.این پروتئین ها سوار شدن کمپلکس های کاندنسین روی DNA را با فسفریله کردن بعضی از زیر واحدهای کاندنسین آغاز می کنند که این مرحله ورود به فاز میتوز است.کوهسین ها و کاندنسین ها به لحاظ ساختاری با هم ارتباط دارند و برای کمک به شکل دادن کروموزوم های مضاعف شده با هم کار می کنند.کوهسین ها دو رشته موازی مولکول DNA را به هم گره می زنند در حالی که کاندنسین ها به یک مولکول منفرد DNA می پیچند تا به تراکم آن کمک کنند.

در یوکاریوت ها انتقال کروموزوم ها به قطبین سلول در طی تقسیم میتوز توسط دوک میتوزی انجام می شود.دوک از میکروتوبول ها تشکیل شده است .در ساختار دوک 4 نوع رشته دیده می شود :رشته های آستری که اولین رشته هایی می باشند که تشکیل شده و در انتقال دیپلوزوم ها (سانتریول ها) به قطبین دخالت دارند.رشته های دوکی ممتد یا قطبی که موجب ازدیاد فاصله بین دو قطب سلول می شوند.رشته های دوکی کینه تو کوری که با دپلیمریزاسون خود درکشیدن کروماتیدها به قطبین دخالت دارند و رشته های دوکی بینابینی که با  طویل شدن خود کروموزوم ها را به سوی قطبین می برند.همان طور که ذکر شد رشته های آستری ,دیپلوزوم ها یا سانتریول ها را به قطبین انتقال می دهند.هر دیپلوزوم متشکل از دوسانتریول است که تقریبا عمود بر هم قرار گرفته اند.این ماده از مراکز سازمان دهنده میکروتوبولی است زیرا می تواند تجمع میکروتوبول های سیتوپلاسمی را هدایت کند.این ماده را سانتروزوم یا سانتروسفر نیز می نامند.ترکیب اصلی که در ماده سانتریولی یافت می شود از توبولین گاما می باشد.

میکروتوبول های سلول های اینترفازی و میتوزی طبیعتا رفتارهای متفاوتی نسبت به هم نشان می دهند.این اختلاف از تغییر در فعالیت پروتئین های همراه میکروتوبول (MAPs) منشا می گیرد.طی اینتراز MAPهای متفاوت به میکروتوبول ها متصل شده و آنها را پایدار می کنند.با شروع میتوز Mcdk که آغازگر ورود به فاز M بود,بعضی از این MAPها را فسفریله کرده تا توانایی آنها را برای پایدار کردن میکروتوبول ها کاهش دهد.حضور پروتئین های دیگری به نام کاتاستروفین ناپایداری میکروتوبول ها را با بیشتر کردن دپلیمریزاسیون ناگهانی آنها را افزایش می دهند.تمامی این تغییرات با هم سازماندهی مجدد میکروتوبول های سلولی است که با فاز M رخ می دهد.

به طو کلی میتوز پدیده ای پیوسته است اما برای سهولت بررسی آن را به چهار مرحله پروفاز,متافاز,آنافاز و تلوفاز تقسیم می کنند که به ترتیب این مراحل توضیح داده می شوند.

پروفاز(Prophase):

طولانی ترین مرحله میتوز است.در این مرحله وقایعی به این شرح رخ می دهد:کروموزوم ها شروع به متراکم شدن می کنند و این متراکم شدن تا آخر تقسیم ادامه می یابد.دوک میتوزی شروع به سرهم بندی می کند.دو دیپلوزوم همانند سازی شده در مرحله S در این مرحله در مقابل همدیگر قرار می گیرند.فسفریله و دپلیمریزه شدن لامین ها در این مرحله باعث متلاشی شدن غشا هسته شده به طوریکه شیره هسته و سیتوپلاسم با هم مخلوط می شوند.این امر می تواند نشانه ای برای سازمان یافتن رشته های دوک شود.هستک نیز ناپایدار می شود.

Prophase

متافاز(Metaphase):

در این مرحله کروموزوم ها در ناحیه استوایی دوک قرار می گیرند.هر کروموزوم از سانترومر خود به رشته های دوک متصل می شود.البته قبل از این مرحله مرحله دیگری به نام پرومتافاز اضافه کرده اند که در طی آن کروموزوم ها به دوک میتوزی متصل می شوند.پرومتافاز به طور ناگهانی با فروپاشی پوشش هسته و تشکیل وزیکول های کوچک آغاز می شود.میکروتوبول های دوک از طریق کینه توکورها که طی انتهای پروفاز روی کروموزوم های متراکم تشکیل می شوند ,به کروموزوم ها متصل می شوند.کروموزوم ها در مرحله متافاز بیشترین فشردگی را نشان می دهند.

metaphase

آنافاز(Anaphase):

این مرحله با گسیختن اتصالات کوهسین کروماتیدهای خواهری را در کنار هم نگه می دارد ,آغاز می شود.گسیختن این اتصالات با فعال شدن کمپلکس پیش برنده آنافاز (APC) شروع می شود.در این مرحله سانترومر به دو بخش تقسیم شده است و هر بخش همراه با یک کروماتید و کینه تو کور مربوط به خود یک کروموزوم آنافاز یا کروموزوم پسری را تشکیل می دهد.می توان گفت که فرایندهای این مرحله دردو بخش آنافاز A و آنافاز B انجام می گیرد در آنافاز A میکروتوبول های کینه تو کوری با دپلیمریزاسیون شدن کوتاه می شوند و کروموزوم های متصل به آنها به سوی قطب حرکت می کنند و در آنافاز B قطب های دوک از هم جدا شده و سبب تفکیک بیشتر دو کروموزومی می شوند.

آنافاز

تلوفاز(Telophase):

در این مرحله پوشش هسته با دفسفریله شدن و پلیمریزه شده لامین ها دوباره تشکیل می شود و کروموزوم هایی که به دو قطب سلول مهاجرت کرده اند در دو هسته دختری قرار می گیرند همچنین از تراکم کروموزوم ها نیز کاسته شده و به حالت اینترفازی برمی گردند .هستک ها نیز تشکیل می شوند.بنابراین تقسیم هسته کامل شده و آنچه باقی می ماند تقسیم یک سلول به دو سلول (تقسیم سیتوپلاسم ) می باشد.

تقسیم سیتوپلاسم یا سیتوکینز یا پلاسمودیزر در سلول های جانوری از اواخر آنافاز با تشکیل حلقه انقباض عمود بر محور طولی دوک میتوزی و با عمل به سوی مرکز انجام می شود ولی در سلول های گیاهی به روش گریز از مرکز و با تشکیل فراگموپلاست در جهت رشته های دوک و نا همسو با صفحه پیش پروفازی انجام می گیرد.

تلوفاز

[/vip-members]

لینک دانلود فیلم مراحل تقسیم میتوز:

[vip-file id="9"]

لینک دانلود بالا را در آدرس بار مرورگر خود کپی کنید.

2

نظر

  1. mohsen almasian  دسامبر 21, 2013

    از زحمات بی دریغ شما سپاسگزاری میشود

  2. مجتبی قاسمی  فوریه 25, 2014

    خوب هست.