سیستم گروه خونی Rh

سیستم گروه خونی Rh

در غشا گلبول های قرمز انسان ۶ نوع آنتی ژن Rh وجود دارد که از بین آنها آنتی ژن های D, C, E به ترتیب دارایقدرت آنتی ژنیک قوی تری بوده و در ایجاد آنتی بادی های ضد Rh دخالت می کند.هرگاه کسی یکی از ۳ آنتی ژن یا ترکیبی از آنها را بر روی غشا گلبول های قرمز داشته باشد Rh مثبت نامیده می شود و هرکس فاقد این آنتی ژن ها در سطح غشا گلبول های قرمز باشد Rh منفی تلقی می گردد.بنابراین در سیستم Rh انجام آزمایش به دقت فراوان نیاز دارد زیرا درجه مثبت بودن Rh فرق می کند و در مواردی که واکنش Rh ضعیف است اگر دقت کافی به عمل نیاید ممکن است اشتباها به عنوان Rh منفی تلقی گردد پس در این صورت لازم است آزمایش چند بار تکرار شود و گاهی نیز لازم است در زیر میکروسکوپ دیده شود.باید بدانیم که به طور طبیعی در سرم خون انسان آنتی بادی علیه آنتی ژن های Rh وجود ندارد و

[vip-members]

آنتی بادی ها در مواردی از قبیل انتقال گلبول قرمز Rh مثبت به Rh منفی و یا وجود جنین Rh مثبت در حملگی مادر Rh منفی (در صورت وجود خونریزی از محل جفت و وارد شدن گلبول های قرمز Rh مثبت جنین به خون مادر) تولید می شود.

RH-Factor-in-Blood-Types1

روش انجام آزمایش:

برای انجام آزمایش ابتدا نوک انگشت را با پنبه آغشته به الکل استریل کرده و بعد از زدن لانست قطره ای از خون خارج شده را بر روی لام تمیزی قرار می دهیم سپس در مجاورت قطره خون یک قطره سرم آنتی D ریخته و با هم زن آن دو را با هم مخلوط کرده دو وجود یا عدم وجود آگلوتیناسیون را تا دو دقیقه در حرارت ۳۷ درجه مورد بررسی قرار می دهیم. اگر آگلوتیناسیون مشاهده گردید فرد Rh مثبت و اگر دیده نشد با انجام آزمایش تکمیلی می توان گزارش داد Rh منفی است.

سیستم گروه خونی Rh

[/vip-members]

0