شناسایی قندها

قندها یا ساکارید ها را به سه دسته تقسیم می کنند
دسته اول:مونوساکاریدها

که از ۳ تا ۷ اتم کربن تشکیل شده اند . این قندها در اصطلاح شیمیایی پلی الکل هایی هستند که یکی از عوامل الکلی آنها به عامل آلدئیدی و یا ستونی تبدیل شده است.

چنانچه مونوساکارید دارای عامل آلدئیدی باشد آلدوز و اگر دارای عامل کتونی باشد کتوز (ستوز) نامیده میشود.مونوساکاریدها خواه به شکل آلدئیدی و یا کتونی دارای خاصیت احیا کنندگی هستند.مونوساکاریدها را بر اساس تعداد کربن و عامل آلدئیدی و ستونی به صورت زیر تقسیم بندی می کنند.

آلدوز ستوز

۱-تریوز گلیسر آلدئید دی هیدروکسی استن

۲-تتروز اریتروز اریترولوز

۳-پنتوز آرابینوز،گزیلوز،ریبوز گزیلولوز

۴-هگزوز گلوکز،گالاکتوز،مانوز فروکتوز

۵-هپتوز ـ سدوهپتولوز

دسته دوم:اولیگوساکاریدها

اولیگوساکاریدها از ۲ تا ۱۰ واحد مونوساکارید تشکیل شده اند.از بین اولیگوساکاریدها دی ساکاریدها از اهمیت بیشتری برخوردارند.بعضی از دی ساکاریدها نظیر مالتوز ولاکتوز دارای خاصیت احیاکنندگی می باشند و برخی دیگر مانند ساکارز یا سوکروز دارای خاصیت احیا کنندگی نیستند.

دسته سوم:پلی ساکاریدها

پلی ساکارید از بیش از ۱۰ واحد مونوساکاریدی تشکیل شده اند.مهمترین پلی ساکاریدها نشاسته ،سلولز و گلیکوِژن هستند.

 

[vip-members]

واکنش های رنگی قندها

مهمترین واکنش های رنگی قندها به شرح زیر است:

۱٫واکنش ید: محلول ید با نشاسته و گلیکوژن ایجاد رنگ می نمایددر حالیکه با سلولز و آکرودکسترین و اینولین رنگی نمی دهد.

۲٫واکنش بارفود:این واکنش مخصوص مونوساکاریدها و دی ساکارید احیا کننده است.

۳٫واکنش بیال:به پنتوزها نظیر گزیلوز جواب مثبت می دهد.

۴٫واکنش سیلوانف:این واکنش مخصوص ستوهگزوزها مانند فروکتوز می باشد آلدوهگزوزها به کندی واکنش می دهد.

واکنش ید:

این واکنش مخصوص پلی ساکارید هایی نظیر نشاسته و گلیکوژن است به چند میلی لیتر از محلول نشاسته یک قطره ید اضافه می کنیم رنگ آبی بنفش تولید می شود. ید با گلیکوژن رنگ قهوه ای تولید می نماید.

واکنش بارفورد:

این واکنش وجود مونوساکارید ها و دی ساکاریدهای احیا کننده را مشخص می کند،به ۲ میلی لیتر معرف بارفورد ۲ میلی لیتر از قندهای مورد آزمایش اضافه می کنیم.لوله آزمایش را به مدت ۳ تا ۵ دقیقه در آبجوش قرار می دهیم.در این واکنش مونوساکاریدها و دی ساکاریدهای احیا کننده موجب تشکیل رسوب قرمز آجری در ته لوله آزمایش می شود. این واکنش در مورد دی ساکاریدهای احیا کننده با گذشت زمان بیشتر و به کندی انجام می شود و ب همین اساس از روی سرعت تشکیل رسوب قرمز آجر می توان مونوساکاریدها را از دی ساکاریدهای احیا کننده تشخیص داد.

۲Cu(OH)2+ RCHO حرارت → RCOOH + 2 CuOH
2CuOH→ CuO↓ + H2O

واکنش سیلوانف

این واکنش به هگزوزهایی که دارای عامل ستونی هستند جواب مثبت می دهد.به ۲ میلی لیتر معرف سیلوانف ۲ میلی لیتر از محلول قند مورد آزمایش افزوده و آن را در بن ماری جوشان و یا روی شعله حرارت مستقیم حرارت می دهیم رنگ یا رسوب قرمز دلیل بر وجود ستوز است . در صورت به دست آمدن رسوب اگر آن را در الکل اتیلیک حل کنیم الکل به رنگ قرمز در می آید.

واکنش بیال

برای تشخیص پنتوزها از واکنش بیال استفاده می شود. بر روی ۲ میلی لیتر معرف بیال ۲ میلی لیتر از محلول قند مورد آزمایش اضافه می کنیم آن را به ملایمت حرارت می دهیم تا بجوشد سپس آن را سرد می کنیم رنگ آبی تا سبز وجود پنتوز را مشخص می کند

[/vip-members][vip-members][/vip-members]

 

0