شناسایی کاتیون های گروه سوم III B

شناسایی گروه کاتیونی سوم IIIB

الف-واکنش های کاتیون روی Zn2+ :

1-سولفید S2- :رسوب سفید رنگ روی سولفید ZnS تولید می شود.

۲-سدیم هیدروکسید و آمونیاک: رسوب ژلاتینی روی هیدروکسید Zn(OH)3 تولید می شود.که در اضافی محلول آمونیاک حل می شود.

۳-پتاسیم فروسیانید:رسوب سفید روی فروسیانید تشکیل می شود که در اضافی معرف به روی پتاسیم فروسیانید کم محلول تبدیل می شود.

۲ ZnSO4 + K4[Fe(CN)6] → Zn[Fe(CN)6] + ۲K2SO4

ب-واکنش های کاتیون منگنز Mn2+:

1

[vip-members]

-یون سولفید S2- :رسوب صورتی رنگ منگنز سولفید MnS تولید می کند.

۲-سدیم هیدروکسید یا آمونیاک : رسوب سفید رنگ منگنز هیدروکسید تولید می کند.این رسوب با اکسیژن هوا اکسید می شود و رسوب قهوه ای رنگ Mn(OH) تولید می کند .مخلوط دو رسوب به رنگ کرم مشاهده می شود.

۳-اکسید کننده های قوی: محلول نیتریک اسید غلیظ به همراه بی اکسید سرب به شرط نبودن یون Cl- با یون منگنز محلول بنفش رنگ پرمنگنات تولید می کند.

۲Mn2+ + ۴HNO3 + ۵PbO2 → ۲MnO4- + ۵Pb2- + ۴NO3- + ۲H2O

ج-واکنش های کاتیون کبالت (کبالتو ) Co2+ :

1-یون سولفید S2- : رسوب سیاه رنگ کبالت سولفید CoS تولید می کند.

۲-سدیم هیدروکسید : رسوب آبی نمک بازی حاصل می شود.

Co(NO3)2 + NaOH → Co(OH)NO3 + NaNO3

3-آمونیاک : رسوب آبی نمک بازی حاصل میشود.

۴-پتاسیم نیتریت: رسوب زرد رنگ پتاسیم کبالتی نیتریت حاصل می شود.(اختلاف با نیکل)

۵-آمونیوم تیوسیانات:رنگ آبی یون کبالت تیوسیانات حاصل می شود.چنانچه به محلول کمی الکل آمیلیک اضافه کرده و تکان دهیم رنگ آبی به علت جذب در الکل بهتر قابل تشخیص است.

Co(NO3)2 + ۴NH4S C N → Co(SCN)4(NH4)2 + ۲NH4NO3

د-واکنش های کاتیون نیکل Ni2+ :

1-یون سولفید S2- : رسوب سیاه رنگ نیکل سولفید NiS از محلول خنثی به دست می آید.

۲-سدیم هیدروکسید:رسوب سبز نیکل هیدروکسید Ni(OH)2 به دست می آید.

۳-آمونیاک : رسوب سبز نیکل هیدروکسید دو ظرفیتی به دست می آید.

۴-پتاسیم نیتریت: در حضور استیک اسید رسوبی حاصل نمی شود.(اختلاف با کبالت)

۵-دی متیل گلی اکسیم: در محلول های آمونیاکی رسوب قرمز دی متیل گلی اکسیم حاصل می شود.

Ni2- + ۲NH4OH + ۲C4H8O2N2 → (C4H7O2N2)2Ni↓ + ۲NH4- + ۲H2O

برای دیدن مطالب بیشتر در مورد گروه های کاتیونی به انجمن گزارشکار مراجعه کنید.

شناسایی کاتیون های گروه سومIII A

[/vip-members]

 

0
  مطالب مرتبط