شناسایی کاتیون های گروه پنجم

شناسایی کاتیون های گروه پنجم

این گروه شامل Mg2+ ,NH+4 , Na+ ,K+ است.

فلزات این گروه به وسیله ی معرف های پیش رسوب نمی کنند زیرا این گروه معرف عمومی ویژه ای ندارد.بنابراین به وسیله معرف های خصوصی هرکدام را برسی می کنیم.

سدیم و پتاسیم متعلق به گروه فلزات قلیایی هستند ولی آمونیوم هم به این دلیل که ترکیباتش مانند فلزات قلیایی به ویژه پتاسیم است در این گروه قرار می گیرد.گرچه منیزیم در جدول تناوبی جز فلزات قلیایی خاکی است ولی به این دلیل که به وسیله محلول آمونیوم کربنات در حضور آمونیوم کلرید رسوب کربنات نمی دهد به گروه فلزات قلیایی ملحق شده است.

الف-واکنش های کاتیون منیزیم Mg2+ :

1-آمونیاک :رسوب ناقص سفید ژلاتینی منیزیم هیدروکسید Mg(OH)2 حاصل می شود.

۲-سود یا پتاس: رسوب سفید منیزیم هیدروکسید Mg(OH)2 حاصل می شود.

۳-آمونیوم کربنات: رسوب منیزیم کربنات بازی تولید می شود.این عمل در اثر جوشاندن و ماندن محلول حاصل می شود.این رسوب در حضور نمک های آمونیوم حاصل نمی شود.

۴-سدیم فسفات: رسوب سفید بلوری فسفات آمونیوکومنیزین Mg(NH4)PO4,6H2O در مجاورت آمونیوم کلرید (برای جلوگیری از تشکیل رسوب Mg(OH)2 ) و محلول آمونیاک تشکیل می شود.

 

[vip-members]

ب-واکنش های کاتیون پتاسیم K+ :

1-اسید پیکریک(تری نیتروفنل) :به کندی رسوب زرد رنگ بلورین سوزنی شکل پتاسیم پیکرات تولید می شود.

۲-تارتاریک اسید(H2C4H4O6): در محیط خنثی و با املاح غلیظ پتاسیم رسوب سفید بلوری پتاسیم تارتارات اسید تشکیل می شود.

KCl + H2C4H4O6 → KH.C4O6 + HCl

3-پرکلریک اسید (HclO4):رسوب سفید بلوری پتاسیم پرکلرات KclO4 از محلول های غلیظ به دست می آید.

HclO4 + KCl → KclO4 + HCl

4-کلروپلاتینیک اسید( H2[PtCl6] ) : رسوب زرد بلوری پتاسیم کلروپلاتینات تشکیل می شود. ( K2[PtCl6] )

5-محلول کبالتی هگزانیتریت سدیم: رسوب زرد رنگ کبالتی هگزانیتریت سدیم –پتاسیم تولید می کند.این واکنش در محیط اسید استیکی انجام می شود.

۲K+ + Na[Co(NO2)]6 → K2Na[Co(NO2)6] + ۲Na+

6-رنگ شعله: بنفش رنگ است ولی رنگ زرد حاصل از وجود مقدار ترکیبات سدیم رنگ بنفش را زایل می کند.

در صورتی که با شیشه کبالت به این شعله نگاه شود پرتو بنفش مایل به قرمز مربوط به پتاسیم عبور می کند و پرتوهای زرد رنگ سدیم کاملا جذب می شود.

واکنش های کاتیون آمونیوم NH4+ :

1-پیکریک اسید: به کندی رسوب زرد رنگ بلورین سوزنی شکل آمونیوم پیکرات تولید می شود.

۲-سدیم هیدروکسید: محلول آمونیوم هیدروکسید تولید می کند.اگر به این محلول گرما داده شود گاز آمونیاک آزاد می شود.

این گاز کاغذ تورنسل صورتی رنگ را به رنگ آبی در می آورد.

NH4- + NaOH → NH3 + Na+ + H2O

3-معرف نسلر (محلول یدومر کورات پتاسیم) : رسوب زرد قهوه ای (بر اساس مقدار یون آمونیوم ) تولید می شود.

۲K2Hgl4 + NH4OH + ۳KOH → ۳H2O + Hg2ONH2l + ۷Kl

4-محلول کبالتی سدیم نیتریت: رسوب زرد کبالتی آمونیوم نیتریت به وجود می آید.

NH4Cl + Na3[Co(NO2)6] → (NH4)3[Co(NO2)6] + ۳NaCl

واکنش های کاتیون سدیم Na+ :

1-محلول اورانیل استات روی: در محیط اسید استیکی با کاتیون سدیم به کندی (پس از حدود ۵ دقیقه ) رسوب بلورین زرد رنگ اورانیل استات روی-سدیم تولید می کند.

Na+ + Zn2+ + ۳HO2+2 + ۹CH3COO → NaZn(HO2)3(CH3 COO)9

رنگ شعله زرد است.

[/vip-members]

 

1

نظر

  1. هانیه  دسامبر 8, 2013

    سایت مناسبی است من به عنوان دانشجوی رشته ی زیست از این سایت خیلی می تونم بهره مند شوم.