شناسایی گروه کاتیونی سوم III A

کاتیون های گروه سوم شامل Zn2+ ,Mn2+, Co2+ ,Ni2+, Cr3+ ,Al3+ ,Fe3+ , Fe2+ است.

کاتیون های گروه سوم کاتیون های هستند که با محلول های مخلوط (آمونیاک و کلرید آمونیوم) و یون سولفید بر اثر هیدرولیز زسوب هیدروکسید تولید می کنند.

کاتیون های Cr3+ ,Al3+ ,Fe3+ , Fe2 در مخلوط آمونیاک کلرید آمونیوم رسوب هیدروکسید تولید می کنند ولی هیدروکسید کاتیون های Zn2+ ,Mn2+, Co2+ ,Ni2+,در مخلوط کلرید آمونیوم و آمونیاک رسوب نمی کنند.اما اگر در این محیط به آنها s2- اضافه شود رسوب سولفید آنها تولید می شود.

واکنش های کاتیون های گروه IIIA:

الف-واکنش های کاتیون آهن Fe2+(فرو):

۱-سود سوز آور: در غیاب هوا رسوب Fe(OH)2 حاصل می شود که در زیادی معرف غیر محلول است.در شرایط معمولی رسوب به رنگ سبز کدر دیده می شود.

۲-آمونیاک: مانند واکنش قبل انجام می شود.

۳-آمونیوم سولفید: رسوب سیاه فروسولفید FeS حاصل می شود.

۴-پتاسیم سیانید: رسوب زرد قهوه ای Fe(CN)2 به دست می آید.

۵-پتاسیم فری سیانید: رسوب آبی تیره به نام آبی تورنبل با فرمول Kfe[Fe(CN)6] (پتاسیم فروفری سیانید) حاصل می شود.

 

[vip-members]

FeSO4 + K3[Fe(CN)6] → Kfe[Fe(CN)6] + ۲K2SO4

6-آمونیوم تیوسیونات: با نمک های خالص فرورنگی تولید نمی شود(اختلاف با نمک های فریک)

ب-واکنش های کاتیون آهن (فریک) Fe3+ :

۱-آمونیاک: رسوب ژلاتینی قرمز آجری فریک هیدروکسید Fe(OH)3 تولید می شود.

۲-محلول سود یا پتاس ژلاتینی قرمز آجری فریک هیدروکسید تولید می شود.

۳-آمونیوم سولفید: چنانچه محلول قلیایی باشد رسوب سیاه فریک سولفید Fe2S3 تشکیل می شود.

۴-پتاسیم فری سیانید: رنگ زرد رنگ قهوه ای به واسط تشکیل فری فری سیانید حاصل می شود.(اختلاف با نمک های فرو)

FeCl6 + K3[Fe(CN)6] → Fe[Fe(CN)6] + KCl

5-پتاسیم یا آمونیوم تیوسیونات: رنگ قرمز خونی تولید می شود.(اختلاف با نمک های فرو) حساس ترین معرف برای شناسایی یون فریک است.

FeCl3 + N H4SCN → Fe(SCN)Cl2 + NH4Cl

ج-واکنش های کاتیون Al3+ :

1-سولفید s2- : رسوب سفید رنگ آلومینیوم هیدروکسید Al(OH)3 تولید می کند زیرا سولفید آلومینیوم به سرعت هیدرولیز می شود.

۲-سدیم هیدروکسید: رسوب سفید رنگ آلومینیوم هدروکسید تولید می کند این رسوب در محلول سدیم هیدروکسید حل می شود و محلول بی رنگ آلومینات تولید می شود.

۳-آمونیاک: رسوب سفید رنگ آلومینیوم هیدروکسید حاصل می شود.

د-واکنشهای کاتیون Cr3+ :

1-یون سولفید S2- :رسوب سبز رنگ کرم هیدروکسید Cr(OH)3 تولید می کند زیرا سولفید کرم به سرعت هیدرولیز می شود.

۲-سدیم هیدروکسید: رسوب سبز رنگ کرم هیدروکسید تولید می کند.این رسوب در محلول سدیم هیدروکسید حل می شود و محلول سبز رنگ کرمیت تولید می کند.

Cr3+ + ۳NaOH → Cr(OH)3 ↓ + ۳Na+

Cr(OH)3 + NaOH → CrO2- + Na+ + H2O

محلول کرمیت در محیط بازی با پراکسید هیدروژن اکسایش می یابد و یون کرومات که محلولی است زرد رنگ تولید می شود.اگر به این محلول (محلول دارای یون کرومات ) قطره قطره اسید استیک اضافه شود.تا وقتی که محلول اسیدی شود (کاغذ تورنسل آبی را صورتی رنگ کند) و سپس به آن محلول نیترات نقره اضافه شود رسوب قرمز آجری Ag2CrO4 به وجود می آید. به این ترتیب یون کرومات CrO4- شناسایی می شود.

۳-آمونیاک: رسوب سبز رنگ کرم هیدروکسید Cr(OH)3 تولید می شود.

برای دیدن مطالب بیشتر درباره ی گروه های کاتیونی به انجمن گزارشکار مراجعه کنید

[/vip-members]

 

0
  مطالب مرتبط