لامپ مهتابی و مدار زنگ اخبار و دربازکن و گوشی-دهنی و آیفون تصویری

ابزارهای مورد نیاز: لامپ مهتابی، کلید یک پل، تعدادی سیم، استارتر و چک برای لامپ مهتابی، آیفون
هدف از آزمایش: یادگیری نحوه ی بستن آیفون های قدیمی و تصویری جدید و همچنان لامپ مهتابی
شرح آزمایش:
ابتدا نحوه ی بستن مدار لامپ مهتابی را بررسی می کنیم. برای این اتصال،سیم فاز را پس از عبور از فیوز به کنتاکت کلید یک پل وصل می کنیم و از کنتاکت دیگر کلید به چک برده و از سر دیگر چک یک سیم به لامپ مهتابی می بریم؛ از سر دیگر لامپ مهتابی یک سیم به نول می بریم. همان طور که گفته شد در این مدار نیز از یک استارتر برای روشن کردن لامپ استفاده می شود که نقش آن در ابتدای کار می باشد.بدین صورت که این استارتر در ابتدا، دو سیم پیچ درونی لامپ را داغ کرده و باعث ایجاد جریان اولیه می کند. اگر استارتر در مدار نباشد و یا بسوزد باز می توان لامپ را روشن نمود. برای این کار کافی است دست خود را از ابتدا تا انتهای لامپ به طور سریع حرکت دهیم که با این کار بخار جیوه ی درون لامپ با گرم شدن و حرکت الکترون های آن از یک سمت به سمت دیگر باعث ایجاد جریان می گردد.


لامپ های مهتابی برای سلامتی مضر می باشند زیرا اولا از بخارهای سمی جیوه در آن ها استفاده شده است و ثانیا نور خیره کننده ای دارند که برای چشم ضرر دارد ولی مصرف آن ها نسبت به سایر لامپ های رشته-ای کم تر است.
شمای حقیقی و فنی مدار مهتابی به صورت زیر آمده است:

کلید یک پل به مدار مهتابی

کلید یک پل

شمای حقیقی و فنی مدار به صورت زیر است:

نقشه فنی مدار

نقشه حقیقی مدار

ساختمان لامپ
لامپ مهتابی ، لوله تخلیه الکتریکی گازی است که نورش به شیوه تازه‌ای افزایش داده شده است و می‌توان از آن برای روشنایی منازل استفاده نمود. سطح داخلی جدار لامپ با نمکهای فلزی فلورنست یا فسفرسنت مانند تنگستات کلسیم ، سولفید روی ، سیلیکات روی ، و … پوشیده شده است. لامپ از بخار جیوه با فشار خیلی کم پر شده است.

نقش ترانس در لامپ
با وجود خود القایی (ترانس) قطع جریان به توسط نوار دو فلزی ، فورا تولید ولتاژ زیادی می‌کند که تخلیه خود لامپ فلورسنت را سبب می‌شود و چون ولتاژ دو سر لامپ کمکی (استارت زن) کافی نیست، خاموش می‌شود. نوار دو فلزی اتصال را باز نگاه می‌دارد. کاتدهای لامپ اصلی بوسیله برخورد یونهای مثبت جیوه به دمای زیادی که می‌رسد، برافروخته باقی می‌مانند. در نتیجه لامپ به عمل خود ادامه می‌دهد و بدین ترتیب نوری از خود گسیل می‌کند.

ترانس

ترانس در لامپ

حال مدار الکتریکی زنگ اخبار را بررسی می کنیم. سیم فاز و نول را ابتدا به یک ترانسفورماتور زنگ اخبار وصل می کنیم.سپس از خروجی ترانس یک سیم یه شستی ها و یک سیم مستقیما به زنگ اخبار وصل
می کنیم، سپس از خروجی شستی ها به سر دیگر زنگ اخبار اتصال می دهیم.
شمای حقیقی و فنی این مدار به صورت زیر است:

شمای حقیقی و فنی مدار

حال مدار اف اف و یا همان دربازکن با مکالمه را مورد بررسی قرار می دهیم. این مدار از 4 دار با نام های منبع تغذیه و مدار خبر و مدار دربازکن و مدار مکالمه تشکیل شده است.
در این مدار چون به دو منبع تغدیه متناوب برای مدارهای زنگ و دربازکن و منبع تغدیه مستقیم برای مدار مکالمه و گوشی نیاز است، منابراین منبع تغدییه باید بتواند ولتاژهای AC و DC را تولید کند.
مدار خبر از یک زنگ اخبار AC ، 12 ولت و یا یک زنگ الکترونیکی و یک شستی تشکیل شده است.مداردر بازکن نیز از یک دربازکن 12 ولتی و یک شستی تشکیل شده است.
مدار مکالمه بر دو نوع الکترونیکی و نیمه الکترونیکی است؛ مدار مکالمه نیمه الکترونیکی، از یک گوشی و دو میکروفون و یک بلندگو که از طریق ارتباط با یک منبع ولتاژ مستقیم کار می کنند، تشکیل شده است. مدار الکترونیکی علاوه بر گوشی و میکروفون و بلندگو، از دو مدار تقویت کننده ی الکترونیکی نیز استفاده شده است.
برای بستن مدارهای یک اف اف در ابتدا باید به ولتاژهای لازم برای هر یک از مدارهای فوق توجه نمود.
شمای حقیقی و فنی یک در بازکن با زنگ اخبار به صورت زیر است:

شمای فنی و حقیقی در بازکن

حال اگر سیم کشی یک سیستم اف اف را به طور کامل در نظر بگیریم می توان شمای حقیقی و فنی آن را به صورت زیر در نظر گرفت.البته باید توجه نمود که مدار در باز کن با ولتاژ مستقیم کار می کند و باید گوشی بیرون از منزل را به دهنی داخل منزل و دهنی داخل منزل را به گوشی خارج از منزل وصل کنیم. سپس از یک سیم به نول و از دیگری به ولتاژ مستقیم وصل می کنیم.
برای وصل زنگ نیز از نول به شستی و از سر دیگر شستی به زنگ و از سر دیگر زنگ به ولتاژ متناوب وصل می کنیم.مدار درباز کن نیز به همین صورت وصل می گردد.

مدار در بازکن

مدار آخر آیفون تصویری می باشد که تقریبا همان مدار فوق است با این تفاوت که یک مدار برای دیدن تصویر اضافه دارد.

آیفون قدیمی

آیفون قدیمی یا همان اف¬اف

آیفون تصویری

آیفون تصویری

0