مدار کلید یک پل و پریز

هدف:

آشنایی با سیم بندی مدار کلید یک پل به همراه پریز و کابلاژ کاری

ابزارهای مورد نیاز:

انبردست، سیم چین، دم باریک، سیم لخت کن، کلید یک پل ، پریز، فیوز، دو عدد تقسیم ، جالامپی ، لامپ و مقداری سیم

شرح آزمایش:

یک لامپ رشته ای باید از یک محل با یک کلید قطع و وصل شود . برای کنترل لامپ رشته ای باید از یک کلید استفاده کرد. کلید را در مسیر رفت قرار می دهیم، به عبارت دیگر کلید در مسیر رفت بین مولد و مصرف کننده واقع می گردد. هر دو سیم رفت و برگشت به لامپ رشته ای را نیز می توان تؤماً قطع و وصل کرد.

از مدار الکتریکی کلید یک پل برای


[vip-members]

قطع و وصل کردن وسایل الکتریکی و روشن و خاموش کردن لامپ ها در اتاق های کوچک، انباری ، حمام، آشپزخانه و … استفاده می شود.

طریقه ی اتصال:

 در این مدار ابتدا سیم فاز به کنتاکت ته فیوز وصل و سپس از کنتاکت سر فیوز به جعبه تقسیم می رود. سیم فاز از جعبه تقسیم به یکی از ترمینال های کلید یک پل وصل می شود. از ترمینال دوم کلید یک پل سیم برگشت به یکی از ترمینال های سر پیچ وصل و سیم نول به ترمینال بدنه ی سرپیچ متصل می شود.

توجه: قبل از این که به سیم مدار کلید یک پل بپردازیم لازم است تا با شمای حقیقی و فنی لوازم مورد استفاده در مدار آشنا شویم.

نماد کلید یک پل:

شمای کلید یک پل

نماد پریز:

نماد پریز

نماد تقسیم:

نماد تقسیم

نماد مصرف کننده:

نماد مصرف کننده

نماد فیوز:

نماد فیوز

شمای حقیقی مدار کلید یک پل و پریز به صورت مقابل می باشد:

مدار کلید یک پل و پریز

شمای فنی مدار کلید یک پل و پریز به صورت زیر می باشد:

شمای فنی مدار کلید یک پل و پریز

باید کابلاژ کاری سیم ها در اتصالات رعایت شود . کابلاژ کاری باید به صورت شکل زیر انجام شود.که در آن از سیم های ضعیف تر به عنوان بست استفاده کردیم.

کابلاژ کاری

[/vip-members]

0