چگونگی تعیین وزن اتمی عناصر و اندازه گیری وزن اتمی منیزیم

اندازه گیری وزن اتمی منیزیم

مفاهیم:

واحد وزن اتمی(جرم اتمی)دبنا به تعریف عبارتست از ۱/۱۲ جرم اتم کربن که آن را با amu یا u نشان می دهد.عدد ۱۲ وزن اتمی انتخابی برای فراوان ترین ایزوتوپ کربن است.

یکی از دقیق ترین روش های تعیین جرم اتمی و مولکولی استفاده از اسپکترومتری جرمی است.روش دیگر استفاده از گرمای مخصوص عناصر است. در سال ۱۸۰۹ دولانگ و پتیت گرمای ویژه ی بعضی از فلزات را اندازه گرفتند و متوجه شدند که مقادیر به دست آمده بر حسب نوع فلز تغییرات قابل ملاحظه ای دارد.بعد از اندازه گیری گرمای ویژه ی تعداد زیادی از عناصر بر روی نمونه های مشخصی از عناصر(نه تنها وزن بلکه از نظر تعداد اتم ها ) پتیت و دولانگ اظهار داشتند که حاصلضرب جرم اتمی یک عنصر در گرمای ویژه ی آنها در حالت جامد مقداری است ثابت یعنی

گرمای ویژه×جرم اتمی # ɛ

با وجود این که این قانون ماهیت تقریبی دارد می تواند به کمک تجزیه دقیق شیمیایی روش حساسی جهت تعیین جرم اتمی عناصر باشد.روش های آزمایشگاهی دیگری نیز وجود دارد از جمله ترکیب مقدار مشخص عنصر (مثلا Mg ) با کلریدریک اسید و اندازه گیری دقیق حجم هیدروژن آزاد شده (در شرایط متعارفی) طبق مرحله ی زیر:

 

[vip-members]

Mg + ۲HCl → H2 + MgCl2

در این آزمایش از روش غیر مستقیم دیگری استفاده می شود بدین ترتیب که برای تعیین وزن اتمی یک عنصر نامشخص آن را با یک عنصر دیگری که وزن اتمی آن مشخص است (مثلا اکسیژن) ترکیب می کنیم و سپس با دانستن تعداد اتم های دو عنصر در ترکیب و افزایش وزن در اثر ترکیب می توان وزن اتمی عنصر اولیه را مشخص کرد.

روش آزمایش:

در این آزمایش برای تعیین وزن اتمی منیزیم آن را به وسیله ی اسید نیتریک غلیظ اکسید می کنیم و سپس با تعیین وزن اکسید حاصل می توان وزن اتمی منیزیم را محاسبه کرد.یک بوته ی چینی را به مدت چند دقیقه به وسیله ی شعله ی چراغ گاز حرارت دهید.سپس آن را درون دیسکاتور قرار دهید و پس از سرد شدن دقیقا آن را توزین کنید.آنگاه حدود یک گرم منیزیم به بوته ی چینی افزوده و مجددا دقیق وزن کنید . پس از آن در زیر هود به بوته ی چینی حدود ۵ میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ بیفزایید و به آرامی به مدت ۱۵ دقیقه روی شعله ی چراغ گاز حرارت دهید.

احتیاط:احتمال پاشیده شدن محلول به بیرون وجود دارد .دقت کنید که روی دست و صورت شما نریزد.پس از این که تمام مایعات داخل بوته ی چینی در اثر جوشیدن تبخیر گردید با حرارت زیاد به مدت ۱۰ دقیقه دیگر به حرارت دادن را ادامه دهید سپس حرارت را قطع کنید و بوته را در دیسکاتور قرار دهید تا سرد شود.پس از آن بوته را دقیقا وزن کنید.آزمایش را یک بار دیگر تکرار کنید و اعدادی را که در مرحله دوم به دست می آورید با مرحله ی اول مقایسه کنید.

[/vip-members]

 

0