نتایج جستجو برای "C4"


  • شناسایی کاتیون های گروه پنجم
    شناسایی کاتیون های گروه پنجم این گروه شامل Mg2+ ,NH+4 , Na+ ,K+ است. فلزات این گروه به وسیله ی معرف های پیش رسوب نمی کنند زیرا این گروه معرف عمومی ویژه ای ندارد.بنابراین به وسی...
  • شناسایی کاتیون های گروه سوم III B
    شناسایی گروه کاتیونی سوم IIIB الف-واکنش های کاتیون روی Zn2+ : 1-سولفید S2- :رسوب سفید رنگ روی سولفید ZnS تولید می شود. ۲-سدیم هیدروکسید و آمونیاک: رسوب ژلاتینی روی هیدروکسید Zn(O...
  • انواع روزنه های گیاهی
    روزنه ها Stomata : در بین سلول های اپیدرمی سلول های روزنه که از دو سلول لوبیایی شکل که به آنها guard cell گفته می شود و بین این دو سلول سوراخ روزنه Ostiol قرار دارد. سلول های روزنه ...
صفحه 1 از 2 12