استخراج DNA از قارچ ها

مواد

عصاره قارچی

1 – بافر استخراج CTAB:

(Tris-HCl (0/1M

CTAB یک درصد(مخلوط با هگزا دسیل تری متیل آمونیومبروماید)

(NaCl(0/7M

10mM EDTA

2-مرکاپتواتانول یک درصد

 

[vip-members]

در نهایت برای هر بار استفاده پروتئیناز K را به غلظت نهایی 0/3mg/ml برسانید.

روش استخراج:

پروتکل DNAی قارچ:

1 – 0/2 تا 0/5 گرم (وزن خشک ) پد رشته ای لیوفیلیز شده را در یک هاون بسایید و آن را در یک لوله ی سانتیفیوژ 50ml قرار دهید.

2 – 10 میلی لیتر از بافر استخراج CTAB(برای یک ...

ادامه مطلب ←
0

روش استخراج DNA از خون کامل

پروتکل های بسیار متفاوتی و نیز کیت های متعددی برای استخراج DNA از خون کامل وجود دارد.روش ذکر شده در ادامه یکی از روش های معمول ارزان و قابل تکرار در مطالعات پژوهشی و بالینی است. این روش برای استخراج DNA از سلول های کشت بافتی یا بافت های جداسازی شده نیز کاربرد دارد.

مواد و روش تهیه ی محلول های ذخیره:

در این روش از معرف های شیمیایی استاندارد استفاده می شود.

1 – بن ماری یا آبگرم 65 درجه
ادامه مطلب ←

1

استخراج RNA از خون

در روش استخراج RNA همه ی ابزارها و معرف های مورد استفاده باید عاری از آلودگی RNAای باشند.

مواد:

1 – تیوب های میکر.فیوژ(1/5ml)

2 – ظرف یخ

3 – میکروفیوژ

4 – بافر ایز سلول های قرمز : 1/6M ساکارز، تریتون 100-X    پنج درصد، 25mM MgCl2 ، 60 mM Tris-HCl ، pH 7/5 ، نگهداری در 2 تا 8 درجه سانتی گراد و استفاده در شرایط سرد

5 – بافر استخراج: گوانیدینیوم تیوسیانات 5/25M ، 50 Mm Tris –HCl ...

ادامه مطلب ←
0

تقسیم میتوز(Mitosis) به همراه فیلم مراحل تقسیم میتوز

تقسیم میتوز(Mitosis):

تقسیم میتوز به کمک میکروسکوپ های نوری در سلول های زنده قابل مشاهده است این تقسیم در سلول های سوماتیک رخ می دهد و در پایان آن دو هسته یکسان و مشابه با هسته سلول مادری به وجود می آید.اگرچه ایم مرحله از چرخه ی سلولی سهم زمانی نسبتا کمی را شامل می شود (در سلول های پستانداران که یک بار در روز و گاهی حتی یک بار در سال تقسیم می شوند حدودا یک ساعت طول می کشد) ...

ادامه مطلب ←
2
صفحه 3 از 5 12345