آنزیم ها

مقدمه

واکنش های شیمیایی در سیستم های بیولوژیکی در حضور کاتالیزورها صورت می گیرد.این کاتالیزورها پروتئین های مخصوصی هستند که آنزیم نامیده می شوند.

در یک واکنش آنزیمی با سوبسترای ویژه خود ترکیب شده و کمپلکس آنزیم-سوبسترا را تشکیل می دهد.در انتهای واکنش سوبسترا به ماده ای به نام محصول تبدیل می گردد و آنزیم نیز بدون تغییر باقی می ماند.

E+S ↔ES →E +Product

آنزیم ها مولکولهای بزرگی هستند که بعضی فقط از پروتئین ساخته شده اند و بعضی دارای گروه های غیر ...

ادامه مطلب ←
3

آزمایش های کیفی اسیدهای آمینه

واکنش های عمومی اسید های آمینه

پروتئین ها پلی مرهای اسیدهای آمینه با وزن مولکولی زیاد می باشند.اسیدهای آمینه اسیدهای کربوکسیلیک آمین دار بوده واحدهای ساختمانی پروتئین ها را تشکیل می دهند.بیست اسید آمینه مختلف در بیوسنتز پروتئین های حیوانی و گیاهی شرکت می کنند که این اسیدهای آمینه عبارتند :

گلیسین (گلیکوکول)،آلانین ،والین،لوسین،ایزولوسین،سرین،ترئونین،سیستئین،متیونین،فنیل آلانین،تیروزین،اسید آسپارتیک،آسپارژین،اسید گلوتامیک،گلوتامین،لیزین،آرژنین،تریپتوفان،هیستیدین و پرولین

در بین اسید های آمینه مذکور برخی دارای عامل هیدروکسیل (سرین و ترئونین) و بعضی دیگر ...

ادامه مطلب ←
1

شناسایی لیپیدها

لیپیدها یا چربی ها مواد طبیعی حیوانی یا گیاهی هستند که در آب نامحلول بوده و در بعضی از حلال های آلی مانند اتر،کلروفرم،بنزن و الکل گرم حل می شوند.

از جمله نقش های لیپیدها می توان به شرکت آنها در ساختمان غشا سلول ها (نقش ساختمانی )،نقش ذخیره انرژی ،عایق الکتریکی،عایق حرارتی اشاره نمود.یکی از اجزای اصلی لیپیدها اسید چرب می باشد بر اساس داشتن اسید چرب لیپیدها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

ادامه مطلب ←

1

شناسایی قندها

قندها یا ساکارید ها را به سه دسته تقسیم می کنند
دسته اول:مونوساکاریدها

که از ۳ تا ۷ اتم کربن تشکیل شده اند . این قندها در اصطلاح شیمیایی پلی الکل هایی هستند که یکی از عوامل الکلی آنها به عامل آلدئیدی و یا ستونی تبدیل شده است.

چنانچه مونوساکارید دارای عامل آلدئیدی باشد آلدوز و اگر دارای عامل کتونی باشد کتوز (ستوز) نامیده میشود.مونوساکاریدها خواه به شکل آلدئیدی و یا کتونی دارای خاصیت احیا کنندگی هستند.مونوساکاریدها را بر اساس تعداد کربن ...

ادامه مطلب ←
0
صفحه 2 از 2 12