روش شناسایی آنیون ها

شناسایی آنیون ها

برای شناسایی آنیون ها در یک محلول آنها را نیز می توان گروه بندی کرد.گروه بندی آنیون ها معمولا با توجه به قابلیت انحلال نمک های باریم و نقره آنها انجام می شود.هنگام شناسایی یک نمک محلول اگر ابتدا کاتیون شناسایی شود تشخیص آنیون آن آسانتر خواهد شد زیرا آنیون هایی که می توانند به همراه آن کاتیون به صورت محلول موجود باشند محدود می شود.

گروه اول:

این گروه شامل سولفات ,سولفیت,تیوسیونات,کربنات,فسفات,آرسنات,آرسنیت,کرومات,اکسالات و فلوئور است.

معرف مشترک این گروه باریم ...

ادامه مطلب ←
2

شناسایی کاتیون های گروه پنجم

شناسایی کاتیون های گروه پنجم

این گروه شامل Mg2+ ,NH+4 , Na+ ,K+ است.

فلزات این گروه به وسیله ی معرف های پیش رسوب نمی کنند زیرا این گروه معرف عمومی ویژه ای ندارد.بنابراین به وسیله معرف های خصوصی هرکدام را برسی می کنیم.

سدیم و پتاسیم متعلق به گروه فلزات قلیایی هستند ولی آمونیوم هم به این دلیل که ترکیباتش مانند فلزات قلیایی به ویژه پتاسیم است در این گروه قرار می گیرد.گرچه منیزیم در جدول تناوبی جز فلزات قلیایی خاکی است ...

ادامه مطلب ←
1

شناسایی کاتیون های گروه چهارم

شناسایی کاتیون های گروه چهارم

این گروه شامل Ba2+ ,Sr2+ و Ca2+است.

با کربنات سدیم یا پتاسیم رسوب کربنات می دهند.رسوب کربناتهای تولید شده در اسیدها حل می شود و گاز co2 تولید م کند.

غلظت یون کربنات که از محلول کربنات آمونیوم به دست می آید باید به اندازه ای باد که کاتیون های فوق به طور کامل رسوب کند.زیادی املاح آمونیاکی در محیط باعث می شود که در موقع افزایش کربنات آمونیوم غلظت یون کربنات به طور قابل ملاحظه ای پایین ...

ادامه مطلب ←
3

تاثیر دما برسرعت واکنش های شیمیایی

تاثیر دما بر سرعت واکنش

مقایسه ی عده ی کل برخوردهای محاسبه شده در واحد زمان با سرعت مشاهده شده یک واکنش نشان می دهد که به طور کلی فقط کسر کوچکی از عده ی کل برخورد ها موثر واقع می شوند.بنابراین وقتی سرعت یک واکنش معین با تغییر در یکی از شرایط آزمایش زیاد می شود این افزایش بر اثر زیاد شدن عده ی کل برخوردها در واحد زمان یا افزایش عده ی کل برخوردها موثر یا ترکیبی از هر ...

ادامه مطلب ←
2
صفحه 2 از 5 12345