بررسی اثر غلظت مواد اولیه بر سرعت واکنش

بررسی اثر غلظت مواد اولیه بر سرعت واکنش:

مطالعه ی عواملی که در سرعت واکنش موثرند چه از نظر تئوری و چه از نظر صنعتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند.زیرا از این طریق می توان شرایط عمل را برای مناسب ترین حالت پیش بینی کرد هرگونه برخورد بین مولکول ها منجر به ایجاد واکنش نمی شود.

غلظت موادی که در واکنش بر هم اثر می کنند در سرعت واکنش موثر است .وقتی غلظت یکی از مواد اولیه را زیاد میکنیم چون ...

ادامه مطلب ←
0

تعیین جرم مولکولی از طریق کاهش نقطه انجماد

تعیین جرم مولکولی از طریق کاهش نقطه انجماد

هدف: آشنایی با نزول نقطه ی انجماد ,چگونگی تاثیر مواد غیر الکترولیت بر آن و تعیین جرم مولکولی اجسام با استفاده از میزان کاهش نقطه ی انجماد است.

مفاهیم وابسته:

با سرد شدن هر مایع ,حرکت مولکول های آن به تدریج کاهش می یابد و سرانجام در دمای معین انرژی جنبشی تعدادی از مولکول ها به اندازه ای کم می شود که نیروهای بین مولکولی می توانند آنها را در یک شبکه ی بلوری نگه ...

ادامه مطلب ←
1

تیتر کردن اکسایش و کاهش

تیتر کردن اکسایش و کاهش

هدف:آشنایی با واکنش های اکسایش و کاهش و چگونگی تیتراسیون آنهاست.

مفاهیم وابسته:

واکنش های کاهش – اکسایش شامل انتقال الکترون ها و به عبارتی از دست آوردن آنهاست.

وقتی عنصری یک یا چند الکترون از دست می دهد,این عنصر اکسید می شود و این عمل را اکسایش گویند و بالعکس.در عمل کاهش همیشه عنصری که احیا شده است یک یا چند الکترون به دست می آورد.بنابراین اکسایش از ...

ادامه مطلب ←
4

تعیین دانسیته (چگالی)یا جرم حجمی جامدات-مایعات و گازها

تعیین دانسیته یا جرم حجمی جامدات-مایعات و گازها

دانسیته یا جرم حجمی یکی از خواص فیزیک ماده استت که جرم واحد حجم برای هر جسم می باشد و چون حجم اجسام با دما تغییر می کند دانسیته مواد در دمای معین مقداری ثابت است.دانسیته را می توان از رابطه ی d=m/v محاسبه نمود.در این رابطه d نمایشگر دانسیته,m نمایشگر جرم و v نمایشگر حجم می باشد.واحد دانسیته برای مواد جامد و مایع gr/cm3 و برای گازها gr/lit است.

مواد لازم:

قطعه هایی از ...

ادامه مطلب ←
0
صفحه 3 از 5 12345