تعیین و محاسبه ی سختی آب

تعیین و محاسبه ی سختی آب

هدف:آشنایی با سختی موقت و دائم آبهای آشامیدنی و چگونگی محاسبه آنها

مفاهیم:

آب یکی از فراوان ترین ترکیبات زمین است و از آن به عنوان بزرگترین حلال شیمیایی یاد شده است.آب یکی از اساسی ترین تشکیل دهنده های بافت های بدن می باشد و یکی از پایدارترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت می شود و به عنوان ضروری ترین عامل حیات و فیزیولوژی بدن شناخته شده است.بدون آب کلیه ی اعمال حیاتی انسان متوقف می ...

ادامه مطلب ←
0

چگونگی تعیین وزن اتمی عناصر و اندازه گیری وزن اتمی منیزیم

اندازه گیری وزن اتمی منیزیم

مفاهیم:

واحد وزن اتمی(جرم اتمی)دبنا به تعریف عبارتست از ۱/۱۲ جرم اتم کربن که آن را با amu یا u نشان می دهد.عدد ۱۲ وزن اتمی انتخابی برای فراوان ترین ایزوتوپ کربن است.

یکی از دقیق ترین روش های تعیین جرم اتمی و مولکولی استفاده از اسپکترومتری جرمی است.روش دیگر استفاده از گرمای مخصوص عناصر است. در سال ۱۸۰۹ دولانگ و پتیت گرمای ویژه ی بعضی از فلزات را اندازه گرفتند و متوجه شدند که مقادیر به دست ...

ادامه مطلب ←
0

چگونگی به دست آوردن عدد آووگادرو

تعیین عدد آووگادرو

عدد آووگادرو (۱۰۲۳× ۶٫۰۲) عبارتست از تعداد اتم های موجود در یک اتم گرم یا تعداد مولکول های موجود در یک مولکول های موجو در یک مولکول گرم و یا تعداد الکترون های موجود در یک مول الکترون.

این ثابت را هم می توان توسط یک آزمایش الکتروشیمی ساده تعیین کرد.برای این منظور می توان جریان مستقیمی را از محلول اسیدی سولفات مس که شامل دو الکترود مس است عبور داد.معادله اکسایش که ...

ادامه مطلب ←
1

قانون بقای جرم

قانون بقای جرم

مفاهیم وابسته:

بررسی واکنش های شیمیایی نشان می دهد که در یک واکنش مجموع جرم های مواد ترکیب شونده با جرم های مواد به دست آمده برابر است.به گفته ی دیگر در واکنش های معمولی شیمیایی جرم نه از بین می رود نه به وجود می آید.برای روشن شدن این مطلب به یک مثال توجه کنید : دو ماده ی شیمیایی را که می دانیم واکنش شیمیایی بین آنها انجام می شود در دو لوله ی سربسته متصل به ...

ادامه مطلب ←
1
صفحه 4 از 5 12345