تجزیه عنصری

تجزیه عنصری:

اجزا اصلی یک ترکیب آلی شامل کربن و هیدروژن است برای پی بردن به وجود این دو عنصر در یک ترکیب ,آن را با اکسید مس(II) وارد واکنش نموده که کربن آن به CO2 و هیدروژن آن به H2O تبدیل می گردد.گازهای حاصله از درون آب آهک و سولفات مس بدون آب عبور داده می شوند.از کدر شدن آب آهک به تشکیل دی اکسید کربن و از آن به وجود کربن می توان پی برد ...

ادامه مطلب ←
1

تهیه ترت- بوتیل کلراید

تهیه ترت-بوتیل کلراید:

تعداد بسیاری از واکنش های آلی دربردارنده واکنش های استخلافی می باشند که طی یک گروه جایگزین گروه دیگر می گردد.

R—L    +    :Nu    →    R—Nu    +      :L

   :Nu

نشان دهنده یک اتم یا گروه یا یک زوج الکترون می باشد (مانند X , NR3,H2O,ROH,HO,RCOO,CN,NO3 و غیره) جز موارد واکنش یا سابستریت (R-L) می تواند R+–O(H)—R, R+OH 2, R—OCOR , R-X باشد.

سرعت و مکانیسم ...

ادامه مطلب ←
0

وسایل گرم کننده آزمایشگاه

وسایل گرم کننده آزمایشگاه

چراغ گاز (Bunsen burner )

چراغ گاز آزمایشگاه وسیله ای ساده برای سوزاندن گاز و تولید گرما می باشد و در آزمایشگاه ها برای گرم کردن از این وسیله استفاده می شود.

به طور کلی چراغ گاز آزمایشگاه از ۴ بخش تشکیل شده است:

۱-پایه چراغ

۲-شیر تنظیم ورود گاز

۳-حلقه گردان فلزی که برای تنظیم هوا به کار میرود و با چرخاندن آن می توان هوای کافی را با گاز مخلوط کرد.

۴-لوله خروجی که در پایین آن سوراخ هایی وجود دارد.از ...

ادامه مطلب ←
1

روش شناسایی آنیون ها

شناسایی آنیون ها

برای شناسایی آنیون ها در یک محلول آنها را نیز می توان گروه بندی کرد.گروه بندی آنیون ها معمولا با توجه به قابلیت انحلال نمک های باریم و نقره آنها انجام می شود.هنگام شناسایی یک نمک محلول اگر ابتدا کاتیون شناسایی شود تشخیص آنیون آن آسانتر خواهد شد زیرا آنیون هایی که می توانند به همراه آن کاتیون به صورت محلول موجود باشند محدود می شود.

گروه اول:

این گروه شامل سولفات ,سولفیت,تیوسیونات,کربنات,فسفات,آرسنات,آرسنیت,کرومات,اکسالات و فلوئور است.

معرف مشترک این گروه باریم ...

ادامه مطلب ←
2
صفحه 1 از 5 12345