نتایج جستجو برای "آب آلوده"


  • میکروب شناسی آب
    میکروب شناسی آب: آبی که به صورت باران,تگرگ و برف بر سطح زمین می ریزد دارای میکروب های موجود در هواست .هنگام نزول باران مقدار قابل ملاحظه ای از میکروارگانیسم های هوا کا...
  • انگل ژیاردیا(تاژکداران)
    یکی از انگل‌هایی که باعث آلودگی دستگاه گوارش می‌شود، ژیاردیا نام دارد و عفونت با آن را ژیاردیوز می‌گویند. ژیاردیا یکی از شایع‌ترین علل اسهال در بچه‌هاست که به علت ...
Page 1 of 4 1234