نتایج جستجو برای "آب وفنل"


  • شناسایی کاتیون های گروه پنجم
    شناسایی کاتیون های گروه پنجم این گروه شامل Mg2+ ,NH+4 , Na+ ,K+ است. فلزات این گروه به وسیله ی معرف های پیش رسوب نمی کنند زیرا این گروه معرف عمومی ویژه ای ندارد.بنابراین به وسی...