نتایج جستجو برای "آزمایش تعیین گروه های خونی"


 • تعیین گروه های خونی در انسان
  تعیین گروه های گروه خونی در انسان سیستم گروه خونی ABO :این سیستم طبقه بندی بر اساس وجود یا عدم وجود دو ماده آنتی ژن (آگلوتینوژن) A و B از نوع پلی ساکاریدی در غشاء گلبول های...
 • آزمایش آنتی استرپتولیزین( ASO(Anti-Sterptolysin-O
  آنتی استرپتولیزین ( ASO(Anti-Sterptolysin-O استرپتوکوک β همولیتیک گروه Aکه موجب عفونت گلو وپوستی در انسان می گردد.توکسین های (اگزوتوکسین ها)مختلفی تولید می کند که یکی از مهمترین...
 • آزمایش کراس مچ یا سازگاری خون
  آزمایش کراس مچ یا سازگاری خون : قبل از انتقال خون و بعد از تعیین گروه خون سیستم ABO گیرنده و دهنده خون به دو روش مستقیم و غیر مستقیم و تعیین ;Rhباید جهت احتمال وجود آنتی با...
 • آزمایش گروه های خونی
  آنتی سرم های معرف ایده آل حاوی یک سوسپانسیون تغلیظ شده از ایمنوگلوبولین های بسیار اختصاصی به خوبی شناخته شده با واکنش یکنواخت می باشند. این محصولات با پایه ی Ab پلی کل...
صفحه 1 از 3 123