نتایج جستجو برای "آمونیوم سولفات"


 • استخراج DNA از مخمر
  عصاره مخمر 1 – بافر A استخراج  مخمر: تریتون    100-X دو درصد سدیم دودسیل سولفات یک درصد NaCl 100mM Tris-HCl 10mM با PH 8 (بیشتر…) ...
 • شناسایی کاتیون های گروه چهارم
  شناسایی کاتیون های گروه چهارم این گروه شامل Ba2+ ,Sr2+ و Ca2+است. با کربنات سدیم یا پتاسیم رسوب کربنات می دهند.رسوب کربناتهای تولید شده در اسیدها حل می شود و گاز co2 تولید م کن...
 • آزمایشات کیفی پروتئین ها
  آزمایش بیوره ترکیباتی که دارای حداقل دو اتصال یا پیوند پپتیدی می باشند با یون مس در محیط قلیایی کمپلکس بنفش رنگی تولید می کنند.نام این آزمایش از نام ترکیب بیوره که با ...
 • استخراج اسید نوکلئیک از مخمر
  مقدمه: نخستین گام در بررسی مولکولی ساختار ژنتیک سلول ها دسترسی به ماده ژنتیک می باشد. اصول استخراج ماده ژنتیک از سلول های مختلف (باکتری ها، سلول های گیاهی و سلول های ج...