نتایج جستجو برای "آنتالپی تبخیر آب"


  • تعیین آنتالپی مولی استاندارد تبخیر
    آنتالپی تبخیر با نماد ΔHvap به عنوان گرمای نهان یا گرمای تبخیر شناخته می شود . به انرژی مورد نیاز برای تبدیل یک مایع به گاز آنتالپی تبخیر می گویند که واحد آن ژول بر مول ...