نتایج جستجو برای "اثر تغییر دما در مقاومت الکتریکی"


  • تغییر مقاومت الکتریکی با دما
    هدف آزمایش: بررسی رابطه ی مقاومت الکتریکی یک سیم با طول، سطح مقطع و جنس آن و در ادامه آزمایش چگونگی تغییرات مقاومت یک هادی بر اثر تغییر دما. وسایل آزمایش: تخته ویژه که ...
  • تحقیق قانون اهم
    قانون اهم: ولتاژ باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار بسته می شود و مقاومت با عبور جریان مخالفت می کند ، از این رو رابطه ای بین ولتاژ ، جریان و مقاومت وجود دارد. از این ...