نتایج جستجو برای "ازمایش"


 • آزمایش کراس مچ یا سازگاری خون
  آزمایش کراس مچ یا سازگاری خون : قبل از انتقال خون و بعد از تعیین گروه خون سیستم ABO گیرنده و دهنده خون به دو روش مستقیم و غیر مستقیم و تعیین ;Rhباید جهت احتمال وجود آنتی با...
 • آزمایش ویدال
  آزمایش ویدال : آزمایش ویدال برای تشخیص سرولوژی حصبه Typhoid))و شبه سرطان Paratyphoid)) می باشد. که علت آن آلودگی با گونه سالمونلا از دسته باسیل های روده ای است این باسیل ها از را...
 • آزمایش گرفتن خون از بیماران
  جهت گرفتن خون از بیماران ۳ روش کلی وجود دارد: سوراخ کردن پوست ( سوراخ کردن مویرگ ) : جهت آزمایشاتی که به مقدار خون کمی نیاز دارند صورت می پذیرد. سوراخ کردن ورید : جهت آزما...
 • تهیه سیکلوهگزانون اکسیم
  مقدمه: اکسیمها ترکیباتی هستند که دارای گروه عاملی زیرهستند و اتم کربن برای تکمیل هشت تایی خود به دو گروه دیگر نیز متصل می شود. OH-N=C یکی از مهمترین مشتقاتی که برای شناسا...
صفحه 1 از 2 12