نتایج جستجو برای "استخراج پروتئین"


  • استخراج DNA از قارچ ها
    مواد عصاره قارچی 1 – بافر استخراج CTAB: (Tris-HCl (0/1M CTAB یک درصد(مخلوط با هگزا دسیل تری متیل آمونیومبروماید) (NaCl(0/7M 10mM EDTA 2-مرکاپتواتانول یک درصد (بیشتر…) ...
  • استخراج اسید نوکلئیک از مخمر
    مقدمه: نخستین گام در بررسی مولکولی ساختار ژنتیک سلول ها دسترسی به ماده ژنتیک می باشد. اصول استخراج ماده ژنتیک از سلول های مختلف (باکتری ها، سلول های گیاهی و سلول های ج...
  • روش های جداسازی DNA کروموزومی
    به علت اندازه بزرگ و طبیعت شکننده DNA کروموزومی , جداسازی کامل و خراب نشده ی آن مشکل است. روش های متعددی برای جداسازی DNA در شکل فعال زیستی ، توسعه یافته است اما همچنین در ...
صفحه 1 از 2 12