نتایج جستجو برای "اسکلرید"


  • انواع بافت پارانشیم,کلانشیم,اسکلرانشیم
    پارانشیم به بافتی گفته می شود که از یاخته های زنده تشکیل شده است.یاخته های پارانشیمی معمولا دیواره ی نازک و شکل چند ضلع دارند. بافت پارانشیم را بافت زمینه ای یا بافت ب...