نتایج جستجو برای "اسیدآمینه"


  • آزمایشات کیفی پروتئین ها
    آزمایش بیوره ترکیباتی که دارای حداقل دو اتصال یا پیوند پپتیدی می باشند با یون مس در محیط قلیایی کمپلکس بنفش رنگی تولید می کنند.نام این آزمایش از نام ترکیب بیوره که با ...