نتایج جستجو برای "انبساط طولی"


  • ضریب انبساط طولی جامدات
    ضریب انبساط طولی جامدات: هدف:تعیین ضریب انبساط طولی جامدات یکی از انواع انرژی ,انرژی گرمایی است .اگر جسمی انرژی گرمایی دریافت کند دچار تغییر دما و تغییر حجم ,تغییر حال...