نتایج جستجو برای "اندازه گیری ابعاد سلول"


 • دستگاه سل کانتر – شمارنده سلولی – Cell Counter
  از این دستگاه برای اندازه‌گیری پارامترهای خونی به صورت کمی استفاده می‌کنند . وظیفه اصلی این دستگاه ها تهیه گزارش سریع و دقیق به روشی ساده از پارامترهای اصلی خون است ...
 • تعیین طول عرض و ضخامت سلول
  تئوری : هر سلولی دارای ۳بعد طول عرض و ضخامت یا عمق است.در بررسی ابعاد سلولی از از ۲ روش کلی دستی و دستگاهی استفاده می شود. در روش دستی می توان یا از اکولارگراتیکول بهمرا...
 • انواع میکروسکوپ
  میکروسکوپ TEM اساس عملکرد میکروسکوپ انتقال الکترونی (Transmission Electron Microscope) که به اختصار به آن TEM گویند مشابه میکروسکوپ های نوری است با این تفاوت که به جای پرتوی نور در آن ا...
 • کروماتوگرافی کاغذی
  تئوری : کروماتوگرافی اصطلاحی است که به چندین تکنیک جداسازی اطلاق می گردد که اساس این روش ها مهاجرت افتراقی یا اصطلاحا(Defferential Migration) است .دراین تجربه یکی ازاین روشهایع...
صفحه 1 از 2 12