نتایج جستجو برای "اکسایش"


 • تیتر کردن اکسایش و کاهش
  تیتر کردن اکسایش و کاهش هدف:آشنایی با واکنش های اکسایش و کاهش و چگونگی تیتراسیون آنهاست. مفاهیم وابسته: واکنش های کاهش – اکسایش شامل انتقال الکترون ها و به عبارتی ا...
 • چگونگی به دست آوردن عدد آووگادرو
  تعیین عدد آووگادرو عدد آووگادرو (۱۰۲۳× ۶٫۰۲) عبارتست از تعداد اتم های موجود در یک اتم گرم یا تعداد مولکول های موجود در یک مولکول های موجو در یک مولکول گرم و یا تعداد ال...
 • شناسایی گروه کاتیونی سوم III A
  کاتیون های گروه سوم شامل Zn2+ ,Mn2+, Co2+ ,Ni2+, Cr3+ ,Al3+ ,Fe3+ , Fe2+ است. کاتیون های گروه سوم کاتیون های هستند که با محلول های مخلوط (آمونیاک و کلرید آمونیوم) و یون سولفید بر اثر هیدرول...
 • اندازه گیری اسید اوریک خون ( اوره )
  اندازه گیری اسید اوریک خون ( اوره ) : اسید اوریک یکی از ترکیبات ازت دار غیر پروتئین خون می باشد این ترکیبات محصول نهایی متابولیسم بازهای پورینی در انسان می باشد. باز ها...
صفحه 1 از 3 123