نتایج جستجو برای "ایزومری شدن"


  • ایزومریزاسیون “انواع ایزومرها”
    دو ترکیب که فرمول مولکولی یکسان ولی آرایش اتمی متفاوت داشته باشد ایزومر نامیده می‌شوند. به عبارتی ترکیباتی که دارای فرمولهای بسته مشابه ولی فرمولهای گسترده متفاوت ...