نتایج جستجو برای "بشره پیاز"


  • تعیین طول عرض و ضخامت سلول
    تئوری : هر سلولی دارای ۳بعد طول عرض و ضخامت یا عمق است.در بررسی ابعاد سلولی از از ۲ روش کلی دستی و دستگاهی استفاده می شود. در روش دستی می توان یا از اکولارگراتیکول بهمرا...