نتایج جستجو برای "بنزیل"


  • تهیه بنزیلیک اسید
    مقدمه: بنزیلیک اسید (α_هیدروکسی دی فنیل استیک اسید )جامد سفید رنگی است با نقطه ذوب ۱۵۱ درجه سانتی گراد و جرم مولکولی ۲۲۸ می باشد. هیدرولیز به معنای شکسته شدن توسط آب می ...
  • تهیه بنزوئیک اسید از تولوئن
    شناسنامه نام گذاری آیوپاک Benzoic acid جرم مولی ۱۲۲٫۱۲ گرم بر مول نما(ظاهر) جامد سفید دمای ذوب ۱۲۲٫۴ درجه سانتی‌گراد دمای جوش ۲۴۹٫۲ درجه سانتی‌گراد چ...