نتایج جستجو برای "تخمیر چند لوله ای"


  • محیط های پنج گانه (گالری افتراقی)
    این محیط ها که در غالب موارد با هم استفاده می شوند در داخل لوله آزمایش تهیه می گردند و معمولا جهت شناسایی باکتری های خانواده انتروباکتریاسه از هم به کار می روند و شامل...
  • میکروب شناسی آب
    میکروب شناسی آب: آبی که به صورت باران,تگرگ و برف بر سطح زمین می ریزد دارای میکروب های موجود در هواست .هنگام نزول باران مقدار قابل ملاحظه ای از میکروارگانیسم های هوا کا...