نتایج جستجو برای "تعیین جرم مولکولی"


  • تعیین جرم مولکولی اسید آلی مجهول
    مقدمه قبل از تلاش برای تعیین ساختمان یک ماده آلی مجهول از طریق طیف گیری ، می‌توان مشکل را با تعیین فرمول مولکولی ماده قدری ساده‌تر کرد. در این مقاله این موضوع را برر...
  • تعیین ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی
    اصطکاک: اهداف: تعیین ضریب اصطکاک ایستایی با استفاده از سطح افقی و شیبدار تعیین ضریب اصطکاک جنبشی با استفاده از سطح افقی و شیبدار هنگامی که دو جسم در تماس با یکدیگر باش...
صفحه 1 از 2 12