نتایج جستجو برای "تعیین گروه خونی"


  • تعیین گروه های خونی در انسان
    تعیین گروه های گروه خونی در انسان سیستم گروه خونی ABO :این سیستم طبقه بندی بر اساس وجود یا عدم وجود دو ماده آنتی ژن (آگلوتینوژن) A و B از نوع پلی ساکاریدی در غشاء گلبول های...
  • آزمایش گروه های خونی
    آنتی سرم های معرف ایده آل حاوی یک سوسپانسیون تغلیظ شده از ایمنوگلوبولین های بسیار اختصاصی به خوبی شناخته شده با واکنش یکنواخت می باشند. این محصولات با پایه ی Ab پلی کل...
  • قوانین مهم در اکولوژی
    1-اکولوژی را تنها در سایه ی تکامل می توان فهمید: تنوع فوق العاده ی موجودات و گنجینه ی تنوع ریخت شناسی ,فیزیولوژی و رفتار آنها ,همه و همه ارمغان میلیون ها سال تکامل است.ا...
صفحه 1 از 3 123