نتایج جستجو برای "تقطیر جز به جز"


 • تقطیر
  آزمایش تقطیر تقطیر اغلب یکی از بهترین روش های خالص سازی برای مایعات است . در این عمل مایع را به کمک حرارت تبخیر می کنند و بخار مربوط را در ظرف جداگانه ای متراکم می کنند ...
 • تهیه ترت- بوتیل کلراید
  تهیه ترت-بوتیل کلراید: تعداد بسیاری از واکنش های آلی دربردارنده واکنش های استخلافی می باشند که طی یک گروه جایگزین گروه دیگر می گردد. R—L    +    :Nu–    →    R—Nu    +   ...
 • تهیه سیکلوهگزن
  تهیه سیکلوهگزن در واکنش های حذفی معمولا دو اتم با دو گروه ازز یک مولکول حذف می گردند بدون آنکه اتم یا گروه دیگری جانشین گردد.اتم یا مولکول حذفی معمولا از دو اتم مجاور ...
 • استخراج ” آزمایشگاه شیمی آلی”
  استخراج :روشی است برای جداسازی که مستلزم انتقال جسمی از یک فاز به فاز دیگر است.این روش بر مبنای پخش فاز بنا نهاده شده است .جسم می تواند در بین دو فاز نامحلولی که با آنها...
صفحه 1 از 3 123