نتایج جستجو برای "تقطیر ساده"


 • تقطیر
  آزمایش تقطیر تقطیر اغلب یکی از بهترین روش های خالص سازی برای مایعات است . در این عمل مایع را به کمک حرارت تبخیر می کنند و بخار مربوط را در ظرف جداگانه ای متراکم می کنند ...
 • تهیه ترت- بوتیل کلراید
  تهیه ترت-بوتیل کلراید: تعداد بسیاری از واکنش های آلی دربردارنده واکنش های استخلافی می باشند که طی یک گروه جایگزین گروه دیگر می گردد. R—L    +    :Nu–    →    R—Nu    +   ...
 • تهیه سیکلوهگزانون
  مقدمه: اکسایش یک الکل به معنای حذف یک یا چند هیدروژن افزایش اکسیژن به سوبسترا و گزلتن که از کربن حاصل گروه  OH  می باشد.یک الکل نوع اول دارای 2 هیدروژن α می باشد و می توا...
 • استخراج ” آزمایشگاه شیمی آلی”
  استخراج :روشی است برای جداسازی که مستلزم انتقال جسمی از یک فاز به فاز دیگر است.این روش بر مبنای پخش فاز بنا نهاده شده است .جسم می تواند در بین دو فاز نامحلولی که با آنها...
صفحه 1 از 2 12