نتایج جستجو برای "جسم بار"


  • ضریب انبساط طولی جامدات
    ضریب انبساط طولی جامدات: هدف:تعیین ضریب انبساط طولی جامدات یکی از انواع انرژی ,انرژی گرمایی است .اگر جسمی انرژی گرمایی دریافت کند دچار تغییر دما و تغییر حجم ,تغییر حال...
  • تعیین ظرفیت گرمایی گرماسنج
    گرماسنجی: هدف:تعیین ظرفیت گرمایی گرماسنج اثر عادی گرما بر اجسام تغییر دمای آنهاست .اگر اجسامی با جرم و جنس های گوناگون گرمای مساوی دریافت کنند دمای آنها به یک اندازه ...
صفحه 3 از 7 12345...»